Celoživotní vzdělávání

Národní soustava kvalifikací (NSK) je významnou součástí vzdělávacího systému a pracovního trhu v České republice. NSK nabízí plnoletému občanu České republiky získat celostátně uznávané osvědčení – doklad potvrzující vědomosti a dovednosti ke konkrétní profesi, aniž by musel znovu vrátit do školní lavice. Toto osvědčením umožní držiteli zvýšit jeho uplatnitelnost na trhu práce. Stačí prokázat znalosti a dovednosti v oboru a úspěšně složit zkoušku u autorizované osoby, která vystaví osvědčení o získání profesní kvalifikace.

 

Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace jsou klíčovým prvkem NSK a umožňují vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností. Každá profesní kvalifikace v NSK má svůj kvalifikační standard, který určuje, co je potřeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět. Jedná se tedy o soubor požadovaných odborných znalostí a dovedností.                                                                                       

Seznam profesních kvalifikací

Autorizované osoby

Autorizované osoby jsou skuteční profesionálové s odborným vzděláním a hlavně s praxí. Těmi jsou fyzické, právnické osoby nebo školy, které splní požadavky stanovené zákonem č. 179/2006 Sb. a příslušným hodnoticím standardem profesní kvalifikace. Autorizovaná osoba je oprávněna realizovat zkoušky z profesní kvalifikace NSK – ověřovat a uznávat výsledky předchozího učení.

Kdo je autorizovaná osoba

 

Profesní kvalifikace a další vzdělávání nabízí v Královéhradeckém kraji řada organizací. Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje se snaží mapovat nabídku a prezentovat ji. Níže je řada vzdělavatelů, kteří nabízejí odborné vzdělávání široké odborné veřejnosti. Prezentovány jsou zejména subjekty, které jsou autorizovanou osobou. V případě, že chcete vaši instituci přidat do přehledu vzdělavatelů, vyplňte krátký dotazník.