Cíle a složení Platformy dostupného bydlení v KHK

 Cíle:

 • Koordinace aktivit jednotlivých aktérů
 • Předávání informací a zkušeností
 • Sdílení dobré praxe
 • Metodická pomoc, komunikace s městy a obcemi
 • Konzultace podmínek pro využití finančních zdrojů


Složení:

 • Královéhradecký kraj
 • Krajský úřad – Odbor sociálních věcí, Odbor regionálního rozvoje, Odbor školství
 • Centrum investic, rozvoje a inovací
 • Agentura pro sociální začleňování
 • Úřad práce ČR, krajská pobočka v Hradci Králové
 • MPSV, oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování
 • MPSV, odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
 • MMR ČR, oddělení řízení strategie regionálního rozvoje
 • Sdružení místních samospráv a Krajská síť MAS
 • Svaz měst a obcí
 • Statutární město Hradec Králové
 • Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové
 • Vazební věznice Hradec Králové
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR
 • Oblastní charita Hradec Králové
 • Zástupce neziskového sektoru
 • Zástupce sociálních podniků
 • Zástupce výchovných ústavů

Identifikace stakeholderů, jejich rolí a cílů v oblasti dostupného/sociálního bydlení: tabulka zde.


V případě, že byste měli zájem se zapojit do činnosti Platformy, kontaktujte prosím Mgr. Janu Sklenářovou na email sklenarova@cirihk.cz.