Do praxe bez bariér

 

Základní informace o projektu 
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009716
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Nositel projektu: Královéhradecký kraj
Partneři projektu:  Centrum investic, rozvoje a inovací
Ergotep, CSR Institut o. p. s.
Úřad práce České republiky – krajská pobočka KHK
Celkové náklady projektu: 9 673 232,25 Kč
Dotace: 8 222 247,41 Kč
Doba realizace: 1. listopadu 2018–31. srpna 2021

Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání a ekonomicky neaktivní osoby ve věku 15–24 let včetně. Konkrétně se jedná o osoby zdravotně postižené a osoby studující, případně již vystudované absolventy nižšího středního odborného vzdělání (obory kategorie E). Aktivity jsou cíleny převážně na osoby, které se soustavně připravují na výkon budoucího povolání, a které jsou v posledním ročníku vzdělávání či profesní přípravy. Účastníkem mohou být osoby s trvalým bydlištěm z celého území ČR s výjimkou hl.m. Prahy.

Cíl projektu:

Zvýšit zaměstnatelnost absolventů se zdravotním postižením ze speciálních a praktických středních odborných škol v Královéhradeckém kraji a absolventů s nižším středním odborným vzděláním.

Dílčí cíle:

 • zvýšit šanci uplatnitelnosti cílové skupiny na chráněném, ale i volném trhu práce;
 • získání prvních pracovních návyků a zkušeností u cílové skupiny;
 • posílení jejich soběstačnost a podpory jejich osamostatnění se a integraci do společnosti;
 • navázání dlouhodobé spolupráce speciálních a praktických středních škol a trhu práce (pokračováním nastavených spoluprací prostřednictvím realizace odborných praxí i po ukončení realizace projektu), tj. k lepšímu propojování nabídky a poptávky na chráněném trhu práce a částečně i na volném trhu práce

 

Aktivity projektu:
Projekt nabízí tři hlavní aktivity:

 • Exkurze

Exkurze prezentují účastníkům reálné možnosti následného pracovního uplatnění ve vhodném pracovním prostředí přizpůsobeném jejich handicapu. Během vícedenní exkurze mají účastníci možnost vyzkoušet si v rámci pracovního tréninku různé pracovní pozice v reálném prostředí firmy. Interaktivní mapa podniků nabízejících exkurze k nahlédnutí zde.

Vyhodnocení exkurzí a pracovních tréninků - rok 2021

Vyhodnocení exkurzí a pracovních tréninků - rok 2020

Vyhodnocení exkurzí a pracovních tréninků - rok 2019

 • Poradenství a motivační aktivity

Poradenské a motivační aktivity napomáhají účastníkům prostřednictvím interaktivních cvičení a praktických ukázek získat konkrétní znalosti a dovednosti potřebné pro vstup na trh práce, tak aby přechod ze studentského života do světa pracujících byl pro ně hladký a bezproblémový. Snahou je dát účastníkům efektivní nástroj pro řízení vlastní pracovní kariéry, motivovat je k dalšímu vzdělávání a osobnímu rozvoji, naučit je vybalancovat osobní a pracovní život. 

Vyhodnocení poradenských a motivačních aktivit - rok 2020

Vyhodnocení poradenských a motivačích aktivit - rok 2019

Poradenství v oblasti trhu práce

 • Délka trvání: 3 pracovní dny
 • Časový rozsah: 12 hodin
 • Místo konání: speciální střední školy na území Královéhradeckého kraje 
 • Realizátor: Úřad práce České republiky – krajská pobočka Královéhradecký kraj – partner projektu

Účastníkům projektu budou poskytnuty poradenské aktivity se zaměřením zejména na dovednosti a znalosti obecně vyžadované při vstupu na trh práce. Účastníkům poradenství budou poskytnuty služby skupinového poradenství, jehož náplní jsou například následující oblasti: soft skills (nácvik sebeprezentace, přijímací pohovor, motivační dopis, životopis), pracovně právní legislativa, finanční gramotnost apod. Podrobný popis poradenských aktivit je uveden níže.

Poradenství v oblasti sociální podnikání

 • Délka trvání: 1 nebo 2 pracovní dny
 • Časový rozsah: 5 nebo 10 hodin
 • Místo konání: vzdělávací prostory Ergotep, CSR Institut o.p.s. 
 • Realizátor: Ergotep, CSR Institut o.p.s. - partner projektu

Aktivity jsou zaměřeny na získání základní organizačních, obchodních, personálních a technologických konceptů řízení sociálního podniku, tak aby si účastníci mohli udělat základní představu o konceptu sociálního podnikání. Díky těmto znalostem můžou osoby se zdravotním postižením lépe poznat možnosti, které jim chráněný trh práce může nabídnout a případně změnit svůj životní postoj směrem k osamostatnění se a nezávislosti. Poradenské aktivity jsou rozvrženy do dvou základních bloků. Vlastní obsah jednotlivých bloků bude upravován dle potřeb a schopností dané cílové skupiny ve spolupráci s koordinátory na jednotlivých středních školách.

Motivační aktivity- Profesní seniorita

 • Délka trvání: 3–4 pracovní dny
 • Časový rozsah: 16 hodin
 • Místo konání: speciální střední školy na území Královéhradeckého kraje 
 • Realizátor: Ergotep, CSR Institut o.p.s. - partner projektu

Cílem aktivity je dát účastníkům efektivní nástroj pro řízení vlastní pracovní kariéry, motivovat je k dalšímu vzdělávání a osobnímu rozvoji, naučit je vybalancovat osobní a pracovní život. Jedná se o certifikovaný 16 hodinový skupinový program Profesní seniorita, kterým provázejí 2 certifikovaní lektoři (Lektor I a Lektor II). Účastníci pracují samostatně, ve dvojicích i skupinkách, diskutují formou brainstormingu, navrhují různá řešení konkrétních situací. Při práci využívají svých schopností, zkušeností a dovedností. Používají pracovní sešity, které jim po absolvování programu zůstávají. Důležitá je přátelská atmosféra a bezpečné prostředí zejména s ohledem na důvěrnost a osobní zapojení účastníků. Program má vysoce motivační efekt. Výstupem je vlastní akční plán každého účastníka. 

 • Odborné praxe

Zájemci mají možnost absolvovat odborné praxe u zaměstnavatele v daném oboru a tím efektivně řešit problém nedostatečné praxe po ukončení studia. Účastí na odborné praxi si praktikanti ověřují svoje znalosti a dovednosti v reálném prostředí firmy. Získané zkušenosti a pracovní návyky jim pak usnadní vstup na trh práce. Pro některé skupiny například s těžkým zdravotním postižením (včetně jeho rodiny) představuje praxe možnost vyzkoušet si, zda jsou vůbec schopni se zapojit do pracovního procesu a zvládnout pracovní úkony navzdory svému postižení.

Délka odborných praxí je předpokládána od 40 do 240 hodin. Konkrétní délka odborné praxe bude nastavena vždy individuálně dle možností firmy a praktikanta, vždy s ohledem na jeho znevýhodnění. Odborná praxe bude probíhat převážně během letních měsíců, tedy po ukončení školní docházky, tj. u osob soustavně se připravujících na výkon budoucího povolání, a které jsou v posledním ročníku vzdělávání či profesní přípravy. V některých případech však může probíhat i během školního roku, např. u bývalých absolventů, kteří ještě nenašli uplatnění na trhu práce.

Odborné praxe přímo navazují na aktivitu exkurzí, kde si účastníci měli možnost prohlédnout reálné prostředí firmy chráněného i volného trhu práce. V rámci pracovních tréninků, které na exkurzích probíhaly, měli možnost si vyzkoušet různé typy pracovních pozic. Díky tomu mají lepší rozhodovací pozici, zda vzhledem k jejich hendikepu jsou schopni odbornou praxi absolvovat.

Vyhodnocení odborných praxí - rok 2021

Vyhodnocení odborných praxí - rok 2020

Vyhodnocení odborných praxí - rok 2019 

Místo realizace

Místem realizace aktivit projektu (exkurze a odborné praxe) jsou Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Středočeský kraj. Firmy, které mají zájem se zapojit do projektu jao poskytovatel exkurzí či odborných praxí, mající sídlo v některém z výše uvedených krajů, se mohou přihlásit pomocí online formuláře.

Aktuality

Již dva roky se v Královéhradeckém kraji realizuje zajímavý projekt týkající se problematiky exkurzí a pracovních tréninků žáků speciálních škol na chráněném práce s názvem Do praxe bez bariér. Celý článek zde.

Aktuality z realizace projektu:

Projekt Do praxe bez bariér - co se podařilo v letech 2018-2020

Celý článek zde.

Jak skutečně vypadá průběh jednotlivých aktivit projektu se můžete podívat v našem videu.

Projekt Do praxe bez bariér v Centru pracovní rehabilitace.

Celý článek zde.

 

Kontakt pro firmy:

Ing. Jana Smetanová

Centrum investic, rozvoje a inovací

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Místnost: N2.01
Telefon: 495 817 854, 724 971 702
E-mail: smetanova@cirihk.cz

 

Kontakt pro cílovou skupinu:

Mgr. Iva Skalská

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Místnost: 4C - N3.444

Telefon: 495 817 274

E-mail: iskalska@kr-kralovehradecky.cz