Dostupné bydlení - Cílové skupiny

Koncepce sociálního bydlení 2015-2025 ČR doporučuje cílové skupiny sociálního bydlení definovat dle typologie ETHOS. Tato typologie dělí osoby bez domova do 4 skupin:

  • bez střechy nad hlavou (osoby přežívající venku nebo v noclehárně),
  • bez domova (osoby bydlící v ubytovnách nebo institucích, např. sociálních ubytovnách, ubytovnách pro bezdomovce, azylových domech, ve věznicích, zdravotnických zařízeních, v zařízeních pro děti nebo podporovaném bydlení),
  • v nejistém bydlení (lidé žijící v přechodném bydlení u rodiny nebo přátel, bydlení bez právního nároku, osoby ohrožené vystěhováním nebo osoby ohrožené násilím),
  • v nevyhovujícím bydlení (osoby žijící v provizorních nebo neobvyklých obydlích, v neobyvatelném bydlení nebo přelidněných bytech).

Osoby bez domova (dle typologie bezdomovectví ETHOS) – tj. osoby bez střechy (osoby přežívající venku nebo v noclehárně), bez domova (osoby bydlící v ubytovnách nebo institucích, např. sociálních ubytovnách, ubytovnách pro bezdomovce, azylových domech, věznicích, zdravotnických zařízeních, zařízeních pro děti nebo podporovaném bydlení), v nejistém bydlení (lidé žijící v přechodném bydlení u rodiny nebo přátel, bydlení bez právního nároku, osoby ohrožené vystěhováním nebo osoby ohrožené násilím), v nevyhovujícím bydlení (osoby žijící v provizorních nebo neobvyklých obydlích, v neobyvatelném bydlení nebo přelidněných bytech).

Cílová skupina sociálního bydlení je strukturována do mnoha podskupin osob s omezeným přístupem na trh s bydlením. Například:

Osoby opouštějící instituce – patří mezi jednu z prioritních cílových skupin sociálního bydlení v ČR. Patří sem osoby opouštějící institucionální péči z důvodu dosažení zletilosti, osoby opouštějící zdravotnická zařízení a nemocnice a osoby odcházející z výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se o osoby opouštějící např. zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, domovy pro osoby se zdravotním postižením, psychiatrické nemocnice, oddělení sociálních lůžek v běžných nemocnicích.

Osoby opouštějící náhradní rodinnou péči – patří mezi jednu z prioritních cílových skupin sociálního bydlení v ČR.  Patří sem osoby opouštějící náhradní rodinnou péči z důvodu dosažení zletilosti (dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, pěstounskou péči).

Osoby se zdravotním postižením (vč. osob s duševním onemocněním) – dle šetření ČSÚ, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a MPSV z roku 2013 byly jako OZP definována osoba, jejíž tělesné, smyslové a/nebo duševní schopnosti či duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu a lze oprávněně předpokládat, že tento stav trvá déle než 1 rok. Odlišnost od typického stavu musí být takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby.

Osoby využívající pobytové sociální služby (azylové domy, noclehárny, krizové pomoci, ubytovny)

Osoby bez bydlení, žijící na ulici (zjevní bezdomovci, squatteři)

Oběti domácího násilí

Osoby vynakládají na bydlení významnou část svých příjmů (více než 40 % disponibilních příjmů) a nejsou schopny tuto svoji obtížnou situaci řešit samy na trhu s bydlením (přestěhováním do levnějšího vhodného bydlení, prodejem vlastního bydlení a koupí nebo pronájmem vhodného bydlení). Vzhledem ke specifičnosti sociálního bydlení je vhodné zařadit do definice relevantní cílové skupiny také výši disponibilních příjmů, které zůstávají domácnostem po uhrazení nákladů na bydlení. Jako minimální hranice v kontextu České republiky se doporučuje 1,6násobek životního minima. Tato hranice se však může rozšiřovat na základě lokálních specifik a charakteristik.

Osoby ohrožené chudobou – jsou osoby žijící v domácnostech, jejichž příjem je nižší než stanovená hranice chudoby. Ta se nejčastěji stanovuje jako 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu domácností. Hranice chudoby pro rok 2013 činila 116 093 Kč za rok. Ekvivalizovaný disponibilní příjem se vypočte jako podíl čistého příjmu domácnosti a počtu jejích spotřebních jednotek (stanoveného tak, že první dospělé osobě v domácnosti přiřadí váhu 1,0, dalším osobám starším 13 let váhu 0,5 a dětem do 13 let váhu 0,3). Jedná se často o samoživitelky/samoživitele nebo ekonomicky neaktivní seniory.