Dostupné bydlení - Metodiky a analýzy


Koncepce Sociálního bydlení ČR 2015–2025

Tento vládou schválený dokument obsahuje koncepční a strategická východiska pro řešení situace rostoucího počtu lidí, kteří jsou v bytové nouzi nebo jsou jí přímo ohroženi. Jsou v něm k nalezení vize, cíle i úkoly, které si vláda České republiky dne 12. října 2015 předsevzala. Jedním z těchto cílů byla i příprava zákona o sociálním bydlení. Koncepce svým obsahem cílí především na osoby se zdravotním postižením, seniory, matky samoživitelky či na lidi žijící v SVL. Hlavní vizí Koncepce sociálního bydlení ČR je „vytvoření nového systému, který bude navazovat na současný systém intervencí ze strany státu, krajů a obcí v oblasti bydlení, sociálních služeb a sociálních dávek.“

Koncepce je ke stažení zde.


Přínosy sociálního bydlení pro obce = ARGUMENTÁŘ

O sociálním a dostupném bydlení vzniká množství dokumentů, které dokládají jeho potřebnost, efektivnost při řešení problémů cílových skupin a také úspory z veřejných financí na celostátní úrovni. Méně se však zdůrazňuje fakt, že z podpory dostupného a sociálního bydlení na svém území mohou výrazně profitovat i obce. Účelem tohoto textu je představit hlavní výhody, které poskytování sociálního a dostupného bydlení přináší na obecní úrovni. V dokumentu vychází zejména ze zkušeností obcí, které sociální bydlení na svém území zaváděly, a z evaluačních zpráv jejich projektů. Dokument byl vypracován zejména s ohledem na obce v Královéhradeckém, Libereckém a Olomouckém kraji v rámci projektu Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování. Představené výhody však mají obecnější platnost a mohou být využity i v jiných regionech.

Ke stažení zde.


Housing First: Rok po nastěhování změny u zabydlených domácností 

Dokument představuje přehlednou evaluační zprávu, která se věnuje vyhodnocení výzvy č. 108 OPZ Podpora programu Housing First. Zprávu vypracovalo evaluační oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí. Dočtete se v ní, jak se změnila situace domácností za rok od chvíle, kdy byly zabydleny do standardního bydlení, a to zejména v oblasti zdraví, zaměstnání, školních výsledků dětí, duševní pohody apod. Nové bydlení si udrželo více než 85 % zabydlených domácností.

Evaluační zpráva ke stažení ZDE.

Shrnující prezentace je možné stáhnout ZDE


Metodika „Sociální bydlení – příprava projektů“

Smyslem metodiky je pomoci provozovatelům sociálního bydlení – především subjektům veřejné správy – zorientovat se v problematice pořizování sociálního bydlení, respektive nájemního bydlení pro vymezené skupiny obyvatel, které si nejsou na volném trhu schopny opatřit bydlení vlastní, a to především z pohledu obstarávání staveb pro tento segment bydlení. Uvedená doporučení mimo jiné slouží k sestavení sociálního konceptu staveb a jejich stavebního programu. Metodika by měla subjektům činným v oblasti sociálního bydlení umožnit optimalizovat zadávání projektů a současně stavby sociálního bydlení vhodně zapojit do fyzického i sociálního plánování a správy obcí tak, aby splňovaly požadavky na moderní současné bydlení.

Metodiku zpracovala Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. a Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v prosinci 2017 a je ke stažení zde. Přílohy k metodice ke stažení zde.


Metodika „Prevence ztráty bydlení“ (aktualizace 2018)

Účelem Metodiky prevence ztráty bydlení je navrhnout komplexní systém na konkrétní cíle vázaných opatření, jejichž účelem je předcházet ztrátě bydlení domácností (včetně domácností jednotlivců), které dosud bydlí ve standardním bydlení na základě právního vztahu (zejména nájemním, ale také vlastnickém); toto bydlení je vhodné k dlouhodobému bydlení, ale vzhledem k jejich příjmové situaci, sociální situaci či přítomnosti rizikových faktorů by mohly toto bydlení v dohledné době bez adekvátní náhrady ztratit a ztratit ho zároveň samy nechtějí. Cílem Metodiky je snížit rizika ztráty bydlení a dosáhnout stavu, v němž by domácnosti neopouštěly standardní bydlení v důsledku situací, jejichž dopady lze zmírnit pomocí existujících nástrojů, pokud se zavčas identifikují a řeší se.

Ke stažení zde.


Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace (aktualizace 2015)

Cílem metodiky je identifikace lokalit rezidenční segregace sociálních skupin v nerovném postavení. Metodika představuje návod pro identifikaci sociálních skupin v nerovném postavení, identifikaci lokalit koncentrace takových sociálních skupin a vyhodnocení, zda je obyvatelstvo těchto lokalit segregováno. Uživatelům umožní lokalizovat místa potenciálního rizika segregace a zhodnotit závažnost koncentrací sociálních skupin v nerovném postavení z hlediska segregace.

Ke stažení zde.


Analýza „Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení“

Publikace VÚPSV mapuje cílové skupiny sociálního bydlení z hlediska struktury domácností a forem soužití, velikosti a struktury rodinných jednotek, současné formy bydlení, výskytu osob se zdravotním postižením a dalších charakteristik.

Ke stažení zde.


A Mid-Term Analysis of the Impact of Structural Funds on Public, Cooperative and Social Housing in 2014–2020

Na základě mezinárodní spolupráce vznikla „Průběžná analýza dopadů strukturálních fondů na veřejné, sdílené a sociální bydlení v letech 2014–2020“ zpracovaná organizací Housing Europe. Materiál pojednává o dostupném bydlení a klade důraz na dostupné bydlení jako na nezbytný nástroj napříč Evropskou unií k řešení společenských výzev, jimiž jsou například stárnutí populace, narůstající segregace, změny klimatu či problémy s bydlením pro mladé lidi.

V tomto kontextu jsou zde prezentovány první úspěchy jednotlivých zemí Evropy v rozmezí let 2014–2020. Dokument poukazuje na celkové globální údaje a plánované aktivity členských států. Jako inspirace jsou v analýze obsaženy také příklady inovativních projektů a přístupů. V rámci členských států je zde uvedena také Česká republika a projekt „Podpora sociálního bydlení“ realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Ke stažení zde.


Struktura obecních bytů s ohledem na sociální využití (2016)

V roce 2016 realizovala společnost PROCES pro MPSV analýzu struktury obecních bytů s důrazem na sociální bytový fond. Cílem bylo prostřednictvím terénního výzkumu zjistit strukturu obecních bytů v ČR podle regionů, velikosti, účelu využití atd. Výzkum se zaměřil i na to, jaké byty obce řadí mezi sociální a pro kterou cílovou skupinu je jejich užívání určeno. Prostřednictvím kvantitativního výzkumu byly získány podrobné statistické údaje o složení obecního bytového fondu podle velikostní struktury a účelu užití. Výstupem výzkumu jsou také údaje o minimálních, maximálních a nejčastějších výších nájemného či názory a informace od zástupců obcí, které se týkají problematiky sociálního bydlení.

Ke stažení zde.


Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení (2017)

Dle certifikované metodiky MMR by se měla ověřovat potřebnost sociálního bydlení na úrovni domácnosti na základě 3 kritérií:

  • Kvalita bydlení
  • Přiměřená velikost bydlení
  • Finanční dostupnosti bydlení

Testování těchto kritérií, by pak mělo ověřit, zda se domácnost nachází v bytové nouzi a zda by měla být klientem sociálního bydlení. V metodice je obsažen dotazník a způsob jeho vyhodnocování, tak aby obec mohla u domácnosti testovat zátěž výše zmíněnými kritérii.

Více zde.


Odhad velikosti cílové skupiny pro věcný záměr zákona o sociálním bydlení (2018)

Analýzu vypracoval Úřad vlády, odbor (Agentura) pro sociální začleňování na základě podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. Materiál sumarizuje odhady velikosti cílové skupiny osob a domácností bez bydlení pro účely zákona o sociálním bydlení na základě předpokládané identifikace tzv. tržního selhání v bydlení na úrovni domácnosti (tj. kombinace nízkých příjmů domácnosti a absence vhodného bydlení). Odhad vychází z kombinace dat a kvalifikovaných odhadů poskytnutých MPSV, MMR a Agenturou pro sociální začleňování. Odhady zohledňují období posledních 5 let, které zahrnují jak období vyšší nezaměstnanosti a ekonomické stagnace, tak období vysoké zaměstnanosti a významného růstu mezd ve všech příjmových kategoriích. Zároveň odráží situaci, kdy neexistuje systém prevence ztráty bydlení ani systematická podpora získání bydlení jinými nástroji.

Ke stažení zde.


Koncepce specifických forem bydlení v Hradci Králové (2016)

Předkládaná koncepce specifických forem bydlení v Hradci Králové je částečnou aktualizací koncepce bytové politiky města z roku 2004 a po dopracování dalších oblastí bydlení by se měla stát součástí nové koncepce bytové politiky města na budoucí období s výhledem na přibližně deset let. Materiál obsahuje několik částí. V úvodní kapitole jsou vymezeny východiska, cíle, principy a nástroje této koncepce, představen je nově zavedený prvek prostupnosti bydlení. V části specifických forem bydlení postupujeme dle jednotlivých cílových skupin, kterým jsou tyto formy bydlení určeny. Uvádíme charakteristiku cílové skupiny, stávající stav specifických forem bydlení vč. kapacit a na základě analýz navrhujeme další postup rozvoje specifických forem bydlení pro tyto cílové skupiny.

Ke stažení zde.