Dostupné bydlení - Podpora

K financování dostupného bydlení lze využít několika různých zdrojů s ohledem na konkrétní zaměření aktivit. Na národní úrovni spadá financování bydlení do gesce Ministerstva pro místní rozvoj, které díky prostředkům z evropských fondů i státního rozpočtu ČR přiděluje dotace či půjčky obcím i dalším subjektům.

Státní fond podpory investic v polovině května otevřel výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory do programu Nájemní bydlení. Program je zaměřen na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Smyslem je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v regionech a zlepšit dostupnost bydlení pro různé cílové skupiny. 

Sociální bydlení je také podporováno prostřednictvím evropských fondů ze dvouoperačních programů:

Integrovaný regionální opareční program (IROP) - Priorita 4 "Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví". Podpora je zacílena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Tyto byty jsou určeny pro osoby, které v důsledků nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Cílovou skupinou jsou osoby v bytové nouzi dle typologie ETHOS. Projekty musí být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Aktuální výzvy:

25. výzva IROP - Sociální bydlení, SC 4.2 (MRR)  - určeno pro méně rozvinuté regiony

Zahájení příjmu žádostí     26. 9. 2022

Ukončení příjmu žádostí    29. 8. 2023

Oprávnění žadatelé:
 • kraje,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi,
 • příspěvková organizace organizační složky státu,
 • církve, církkevní organizace
 • NNO, které minimálně 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost.
Doba realizace projektů:
 • realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2026.

26. výzva IROP - Sociální bydlení, SC 4.2 (PR)  - určeno pro přechodné regiony

Zahájení příjmu žádostí     26. 9. 2022

Ukončení příjmu žádostí    29. 8. 2023

Oprávnění žadatelé:
 • kraje,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi,
 • příspěvková organizace organizační složky státu,
 • církve, církkevní organizace
 • NNO, které minimálně 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost.
Doba realizace projektů:
 • realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2026.

 Podrobnosti o výzvách z IROP 2021-2027

 

O podporu lze žádat rovněž v rámci Operačního programu Zaměstnanost+ (např. výzva č. 79 Housing First). Vsoučasné době však žádná výzva není otevřena. Sociální bydlení podporují v rámci svých programů také některé Místní akční skupiny.   

Pokud hledáte dotační tituly z oblasti bydlení (ale rovněž z dalších oblastí), pak můžete využít Rozcestník dotací. Zde naleznete aktuální dotační tituly využitelné pro obce z evropských, státních a krajských zdrojů. Dotační tituly jsou členěny dle jednotlivých témat a podtémat. Dotace můžete vyhledávat i s použitím klíčových slov zadaných do vyhledávacího okénka níže.

Dotační rozcestník >