Dostupné bydlení v kostce

Dostupné bydlení v kostce

Sociální bydlení

Sociální bydlení je bydlení poskytované osobám v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým, včetně lidí, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřenou výši svých příjmů. Sociální bydlení je poskytováno za specifických smluvních podmínek nájmu a v siouladu s určitými principy. Sociální bydlení je na místní úrovni vždy poskytováno formou bydlení v bytech a v případě potřeby může být propojeno na sociální služby.  

Sociální byt = standardní zkolaudovaný byt nacházející se (zpravidla) mimo sociálně vyloučené lokality, který je přidělen na základě posouzení bytové nouze. Poskytování bydlení v sociálním bytě je doprovázeno sociální prací, přičemž její míra závisí na potřebách klienta a výsledku sociálního šetření dané domácnosti, její intenzita a frekvence je určována vždy individuálně s ohledem na konkrétní situaci v domácnosti a posouzení sociální, zdravotní či ekonomické situace jejích členů.

Krizové bydlení / ubytování = představuje rychlý nástroj pomoci v krizových situacích. Většinou se jedná o sociální službu - azylový dům, krizová pomoc případně speciálně vyčleněné byty, které podléhají zrychleným postupům při schvalování nájemní smlouvy či smlouvy o ubytování. Krizové ubytování představuje krátkodobou formu ubytování, zpravidla poskytované maximálně na jeden rok.

Cílová skupina sociálního bydlení = osoby nacházející se v bytové nouzi, jež je posuzována v rámci kategorií vyplývajících z Evropské typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prostředí ČR - ETHOS. Jedná se tedy o osby:

  • bez střechy nad hlavou ... osoby přežívající venku nebo v noclehárně,
  • bez domova ... osoby bydlící v ubytovnách nebo institucích, např. sociálních ubytovnách, ubytovnách pro bezdomovce, azylových domech, ve věznicích, zdravotnických zařízeních, v zařízeních pro děti nebo podporovaném bydlení,
  • v nejistém bydlení ... lidé žijící v přechodném bydlení u rodiny nebo přátel, bydlení bez právního nároku, osoby ohrožené vystěhováním nebo osoby ohrožené násilím,
  • v nevyhovujícím bydlení ... osoby žijící v provizorních nebo neobvyklých obydlích, v neobyvatelném bydlení nebo přelidněných bytech),

Sociální bydlení může být také určeno pro osoby, které pobírají sociální dávky na podporu bydlení (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení), vynakládají na bydlení významnou část svých příjmů (více než 40 % disponibilních příjmů) a nejsou schopny tuto svoji obtížnou situaci řešit samy na trhu s bydlením (přestěhováním do levnějšího vhodného bydlení, prodejem vlastního bydlení a koupí nebo pronájmem vhodného bydlení). Do částky celkových příjmů se nepočítají příjmy z dávek, které jsou určeny na podporu bydlení.

Dostupné bydlení

V případě obyvatel sociálních bytů, kteří podporu sociální práce již nepotřebují nebo přestali potřebovat. Dostupné bydlení je chápáno šířeji než sociální bydlení, může být určeno pro větší skupiny obyvatel a mohou se také lišit další podmínky jeho poskytování jako například výše nájemného (může být v případě dostupného bydlení v místě obvyklé výši.