Jak financovat sociální podnikání

Příspěvky na zaměstnávání OZP dle zákona 435/2004 Sb.

Na příspěvky ze zákona o zaměstnanosti mají nárok pouze ty sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se v podstatě o dorovnávací příspěvek pro zaměstnavatele, protože osoby se zdravotním postižením jsou omezené ve své výkonnosti. Ti, kdo zaměstnávají sociálně znevýhodněné osoby, nemají na dorovnávací příspěvky nárok.

Je-li sociální podnik zaměstnavatelem, který z více jak 50 % svých zaměstnanců zaměstnává osoby se zdravotním postižením, náleží mu při splnění zákonných podmínek (zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti) finanční příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Aktuálně je podmínka zaměstnávání OZP vázána na chráněná pracovní místa, o jejichž vymezení či zřízení rozhoduje při předem stanovených podmínkách Úřad práce České republiky. Cílem stanovení těchto podmínek je zajistit OZP na trhu práce dostatečnou ochranu a adekvátní pracovní podmínky směřující k trvalé pracovní a sociální integraci. Více informací naleznete na stránkách Úřadu práce ČR.

Kromě této podpory mohou sociální podniky a zaměstnavatelé OZP využívat také standardní nástroje tzv. Aktivní politiky zaměstnanosti (§ 104 - § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), mezi něž patří např.:

 • rekvalifikace
 • investiční pobídky
 • veřejně prospěšné práce
 • společensky účelná pracovní místa
 • překlenovací příspěvek
 • příspěvek na zapracování
 • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
 • poradenství
 • podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením s výjimkou příspěvků podle § 78
 • cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120)

V případě, že se tak sociální podnik rozhodne zaměstnat osobu, která je evidována jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce České republiky a spadá do podporovaných skupin, může požádat o poskytnutí finančního příspěvku, a to buď na zřízení pracovního místa, anebo na jeho vyhrazení. V případě, že je místo nově zřizováno, může zaměstnavatel – sociální podnik obdržet finanční prostředky na nákup vybavení souvisejícího s novým pracovním místem, v případě, že je místo vyhrazováno, může ÚP ČR poskytnout příspěvek na refundaci mzdových nákladů, a to až za dobu 12, resp. 24 měsíců.

Sociální podniky však samozřejmě mohou využít i jiných nástrojů, zejména příspěvků na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců či příspěvků na zapracování přijímaných uchazečů o zaměstnání. V případě zaměstnávání osob se zdravotním postižením je dále možné využít daňových úlev, které jsou zaměstnavatelům při zaměstnávání OZP poskytovány. Více informací naleznete zde.


Financování prostřednictvím fondů EU

Operační program Zaměstnanost

V OP Z je stále otevřena výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání.
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2018 do 12 hodin.
Míra podpory: EU 85 % způsobilých výdajů, žadatel 15 % způsobilých výdajů.
Forma financování: ex-ante.
Výzva je v režimu de minimis.
Více informací naleznete zde

Dále byla v rámci OP Z vyhlášena výzva č. 82 Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře. Výzva je zaměřena mj. na sociální inovace a lze z ní podpořit i projekty, které jsou zaměřené na inovativní řešení v oblasti sociálního podnikání.
Datum ukončení příjmu předběžných žádostí: 27. 09. 2018 do 12 hodin.
Datum ukončení příjmu žádostí: 18.12. 2018 do 12 hodin.
Míra podpory: EU + SR 90–100 % způsobilých výdajů, žadatel 0–10 % způsobilých výdajů (dle typu příjemce).
Forma financování: ex-ante.
Více informací naleznete zde

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se sociální podnikání objevilo, ale ne jako samostatná oblast podpory. Horizontálním principem v OP PIK je bonifikace podniků, které zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce. Při podpoře sociálních podniků budou využívané finanční nástroje a MPO bude při tom spolupracovat s Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou. Je kupříkladu možné nastavení nižší úrokové sazby, dotace na konci splácení úvěru apod. Sociální podnikatelé mohou žádat ve všech zatím vyhlášených výzvách MPO.

Více informací o výzvách a možnostech podpory lze nalézt na stránkách Agentury pro podnikání a inovace.

Výzvy na podporu sociálního podnikání v rámci krajské sítě Místních akčních skupin v KHK

 Místní akční skupina Operační program  Název výzvy  Alokace Vyhlášení Odkaz
Společná CIDLINA, z.s  IROP Sociální podnikání  4 000 000  Kč Září 2018 více info
Hradecký venkov, o.p.s. OPZ/IROP Sociální podnikání  2 000 000 Kč Leden 2019 více info
MAS Podchlumí, z.s. OPZ Sociální podnikání  1 000 000 Kč  Září 2018  více info
NAD ORLICÍ, o.p.s. IROP IROP – Zázemí pro sociální podnikání 3 000 000 Kč Červen – září 2018  více info
MAS Broumovsko+, z.s.  IROP Sociální podnikání  2 217 000 Kč Květen 2019 více info
MAS Broumovsko+, z.s.  OPZ Sociální podnikání 3 450 000 Kč  Květen 2019 více info
Sdružení SPLAV, z.s. IROP Sociální podnikání – investice 2 105 260 Kč Srpen 2018 více info
Sdružení SPLAV, z.s. OPZ Sociální podnikání  1 000 000 Kč Srpen 2018  více info
MAS Královédvorsko, z.s. IROP Sociální podnikání – investice 2 706 315 Kč Srpen 2018 více info
MAS Královédvorsko, z.s. OPZ Sociální podnikání 5 000 000 Kč Srpen 2018 více info
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.  OPZ/IROP Sociální podnikání    Leden 2019 více info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Další finanční nástroje

Bankovní programy a programy NNO

ČMZRB - S - Podnik

S - podnik je zvýhodněný úvěr pro sociální podniky. Tento program přináší malým a středním sociálním podnikům podporu ve formě bezúročných úvěrů na realizaci projektů investičního charakteru. To znamená například k nákupu nových nebo již používaných strojů, zařízení, technologií, programů, licencí, software, k pořízení a rekonstrukci nemovitostí apod. Úvěry budou mít až 12letou splatnost včetně možnosti odkladu splátek jistiny na tři roky a budou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu.Součástí podpory bude vedle zvýhodněného financování také poskytování podpory ve formě bezplatného odborného poradenství v oblastech, jako je management, organizace a výroba, marketing a public relations a finanční řízení podniku. Více informací naleznete na stránkách ČMZRB.

ČMZRB – S – Záruka
S – Záruka je program individuální záruky s finančním příspěvkem pro sociální podniky. Příjemcem podpory může být malý a střední podnikatel (méně než 250 zaměstnanců), který splňuje znaky sociálního podniku, tj.:

 • více než 30 % jeho zaměstnanců v posledních 12 kalendářních měsících před měsícem podání žádosti patří do skupiny znevýhodněných osob;
 • reinvestuje více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání;
 • uplatňuje demokratický styl řízení;
 • rozvíjí svoji společenskou odpovědnost.

Záruky jsou poskytovány na investiční typ zaručovaného úvěru, výše záruky je maximálně 20 mil. Kč až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru a finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru (max. do 500 tis. Kč). ČMZRB spolupracuje s 15 bankami, záruka je poskytována bez poplatku a doba ručení nepřesahuje 8 let. Zaručovaný úvěr může být použit na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Více informací naleznete na stránkách ČMZRB.

ČSOB – Grantový program Stabilizace sociálních podniků
ČSOB v grantovém programu podporuje stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Jejím partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s. Dosud bylo částkou 4,5 Kč podpořeno 31 sociálních podniků. Informace k dalšímu ročníku programu, podmínky grantu a registrační formulář budou zveřejněny v průběhu června 2018. Více informací naleznete na stránkách ČSOB.

Sociální bankovnictví České spořitelny
Sociální bankovnictví České spořitelny je program, který má za cíl přinést speciální péči, pozornost a financování firmám a neziskovkám se sociálním přesahem, umožnit jim tak růst a rozšiřovat svoji nabídku a pozitivní dopad na českou společnost. Za tímto účelem nabízí individuální přístup, mentoring a koučing při rozvoji projektů a možnost zapojit se do jednoho z akceleračních programů.

Sociální bankovnictví je vytvořeno pro organizace, které zaměstnávají nebo pracují s následujícími skupinami lidí, případně jim poskytují služby:

 • Lidé se zdravotním postižením – mentálním, fyzickým, kombinovaným či jiným
 • Lidé se sociálním znevýhodněním, např. z vyloučených lokalit, bojující se závislostí, bez přístřeší, propuštění z výkonu trestu, mladí dospělí z dětských domovů, samoživitelé a samoživitelky s nezletilými dětmi, osamělí senioři a osamělé seniorské páry
 • Lidé jinak obtížně zaměstnatelní – ve věkové skupině 55+, nezaměstnaní více než 12 měsíců, matky/otcové po rodičovské dovolené, po dlouhodobé péči o blízkou osobu a další

Produkty sociálního bankovnictví České spořitelny lze využít na:

 • Předfinancování – překlenovací úvěr určený na dobu, než̌ načerpáte schválenou dotaci nebo grant
 • Provozní finance – kontokorent nebo revolvingový úvěr
 • Investiční úvěr pro neziskové́ organizace a sociální podnikatele
 • Konzultace – bezplatné́ posouzení nového projektu
 • Dotace a granty – odborné dotační poradenství́

Více informací naleznete na stránkách České spořitelny.

Impact First
Akcelerační program poskytující odbornou a finanční podporu prostřednictvím mentoringu, konzultací, workshopů a networkingu. Cílem je zajistit funkčnost a dlouhodobou udržitelnost projektů, škálovatelnost aktivit a dopadu. Program je určený pro neziskovky, sociální a společensky prospěšné podniky a pro neformální skupiny jednotlivců. Do programu mohou vstoupit týmy s již existujícím projektem, který má své uživatele nebo zákazníky.
Více informací naleznete zde.

Mikrofinancování

Další možností financování je například finacování rozvoje sociální ekonomiky formou mikroúvěru.

Programy krajů

Pardubický kraj – Program Podpora sociálního podnikání
Záměrem vyhlášeného programu je podpora sociální ekonomiky na území Pardubického kraje s cílem zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje.

Cílem programu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních podniků působících na území Pardubického kraje. Pro účely dotačního programu jsou za sociální podniky považovány organizace, které naplňují veřejně prospěšný cíl a koncepci prospěchu ekonomického, sociálního, environmentálního a lokálního. K cílovým skupinám zaměstnanců sociálního podniku patří lidé se zdravotním postižením, duševně nemocní, mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, lidé bez přístřeší a po výkonu trestu, lidé se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní a lidé pečující o rodinné příslušníky.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč.
Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč na projekt.
Další informace mohou zájemci z Pardubického kraje najít zde.

Aktuální výzvy a dotace v oblasti sociálního podnikání naleznete zde:

Dotace na sociální podnikání

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.