Jak financovat sociální podnikání

Příspěvky na zaměstnávání OZP dle zákona 435/2004 Sb.

Na příspěvky ze zákona o zaměstnanosti mají nárok pouze ty sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se v podstatě o dorovnávací příspěvek pro zaměstnavatele, protože osoby se zdravotním postižením jsou omezené ve své výkonnosti. Ti, kdo zaměstnávají sociálně znevýhodněné osoby, nemají na dorovnávací příspěvky nárok.

Je-li sociální podnik zaměstnavatelem, který z více jak 50 % svých zaměstnanců zaměstnává osoby se zdravotním postižením, náleží mu při splnění zákonných podmínek (zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti) finanční příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Aktuálně je podmínka zaměstnávání OZP vázána na chráněná pracovní místa, o jejichž vymezení či zřízení rozhoduje při předem stanovených podmínkách Úřad práce České republiky. Cílem stanovení těchto podmínek je zajistit OZP na trhu práce dostatečnou ochranu a adekvátní pracovní podmínky směřující k trvalé pracovní a sociální integraci. Více informací naleznete na stránkách Úřadu práce ČR.

Kromě této podpory mohou sociální podniky a zaměstnavatelé OZP využívat také standardní nástroje tzv. Aktivní politiky zaměstnanosti (§ 104 - § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), mezi něž patří např.:

 • rekvalifikace
 • investiční pobídky
 • veřejně prospěšné práce
 • společensky účelná pracovní místa
 • překlenovací příspěvek
 • příspěvek na zapracování
 • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
 • poradenství
 • podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením s výjimkou příspěvků podle § 78
 • cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120)

V případě, že se tak sociální podnik rozhodne zaměstnat osobu, která je evidována jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce České republiky a spadá do podporovaných skupin, může požádat o poskytnutí finančního příspěvku, a to buď na zřízení pracovního místa, anebo na jeho vyhrazení. V případě, že je místo nově zřizováno, může zaměstnavatel – sociální podnik obdržet finanční prostředky na nákup vybavení souvisejícího s novým pracovním místem, v případě, že je místo vyhrazováno, může ÚP ČR poskytnout příspěvek na refundaci mzdových nákladů, a to až za dobu 12, resp. 24 měsíců.

Sociální podniky však samozřejmě mohou využít i jiných nástrojů, zejména příspěvků na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců či příspěvků na zapracování přijímaných uchazečů o zaměstnání. V případě zaměstnávání osob se zdravotním postižením je dále možné využít daňových úlev, které jsou zaměstnavatelům při zaměstnávání OZP poskytovány. Více informací naleznete zde.


Financování prostřednictvím fondů EU

Operační program Zaměstnanost plus

Výzva č. 03_22_024 s názvem Podpora sociálního podnikání (1) v rámci Operačního programu zaměstnanost plus. 
Datum ukončení příjmu žádostí: 20. 10. 2023 do 10 hodin.
Alokace v Kč: 350 000 000
Forma financování: ex-ante.
Výzva je v režimu de minimis.
Více informací naleznete zde

 

Další finanční nástroje

Bankovní programy a programy NNO

Národní rozvojová banka - S - Podnik

S - podnik je zvýhodněný úvěr pro sociální podniky. Tento program přináší malým a středním sociálním podnikům podporu ve formě bezúročných úvěrů na realizaci projektů investičního charakteru. To znamená například k nákupu nových nebo již používaných strojů, zařízení, technologií, programů, licencí, software, k pořízení a rekonstrukci nemovitostí apod. Úvěry budou mít až 12letou splatnost včetně možnosti odkladu splátek jistiny na tři roky a budou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu.Součástí podpory bude vedle zvýhodněného financování také poskytování podpory ve formě bezplatného odborného poradenství v oblastech, jako je management, organizace a výroba, marketing a public relations a finanční řízení podniku. Více informací naleznete na stránkách NRB.

ČSOB – Grantový program Stabilizace sociálních podniků
ČSOB v grantovém programu podporuje stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství každoročně již od roku 2013. Jejím partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s. Více informací naleznete na stránkách ČSOB.

Sociální bankovnictví České spořitelny
Sociální bankovnictví České spořitelny je program, který má za cíl přinést speciální péči, pozornost a financování firmám a neziskovkám se sociálním přesahem, umožnit jim tak růst a rozšiřovat svoji nabídku a pozitivní dopad na českou společnost. Za tímto účelem nabízí individuální přístup, mentoring a koučing při rozvoji projektů a možnost zapojit se do jednoho z akceleračních programů.

Sociální bankovnictví je vytvořeno pro organizace, které zaměstnávají nebo pracují s následujícími skupinami lidí, případně jim poskytují služby:

 • Lidé se zdravotním postižením – mentálním, fyzickým, kombinovaným či jiným
 • Lidé se sociálním znevýhodněním, např. z vyloučených lokalit, bojující se závislostí, bez přístřeší, propuštění z výkonu trestu, mladí dospělí z dětských domovů, samoživitelé a samoživitelky s nezletilými dětmi, osamělí senioři a osamělé seniorské páry
 • Lidé jinak obtížně zaměstnatelní – ve věkové skupině 55+, nezaměstnaní více než 12 měsíců, matky/otcové po rodičovské dovolené, po dlouhodobé péči o blízkou osobu a další

Více informací naleznete na stránkách České spořitelny.

Impact First
Akcelerační program poskytující odbornou a finanční podporu prostřednictvím mentoringu, konzultací, workshopů a networkingu. 

Více informací naleznete zde.

NadaceVodafone

Program Rok jinak je určen pro neziskové organizace a sociální podniky se sídlem v České republice, které mají projektový záměr, pro jehož realizaci potřebují experta se specifickými kompetencemi. Nezisková organizace, v níž je projekt realizován, musí vykonávat společensky prospěšnou činnost, která má doložitelné výsledky a transparentní financování. Dále se sem mohou zapojit lidé z byznysu a státní sféry, kteří chtějí dát své kariéře nový směr a propojit své dosavadní zkušenosti a know-how s neziskovými projekty, jejichž cílem je dosažení pozitivní společenské změny využitím moderních informačních a komunikačních technologií.

Více informací naleznete zde.

Social Impact Award

Akcelerační a vzdělávací program určený pro mladé a dospělé od 15 do 30 let, kteří chtějí proměnit své nápady v realitu a díky nim měnit svět k lepšímu. Program je zaměřen na oblast společensky prospěšného podnikání působící v 15 zemích světa, který mladým lidem nabízí finanční a vzdělávací podporu. Možnost účastnit se letního akceleračního programu získá až deset týmů.

Více informací naleznete zde.

Mikrofinancování

Další možností financování je například finacování rozvoje sociální ekonomiky formou mikroúvěru.

Programy krajů

Královéhradecký kraj - Podpora sociálního podnikání na území KHK

Dotační program je určený pro sociální podniky podnikající na území Královéhradeckého kraje. Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v jejich rozvoji, ale také podpořit vznik nových sociálních podniků v kraji. Pro účely dotačního programu je za sociální podnik považován subjekt, který naplňuje veřejně prospěšný cíl, který má definován ve svých zakládacích dokumentech. Sociální podnik musí naplňovat principy sociálního podnikání (ekonomické, sociální, environmentální a lokální).

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000 Kč.
Minimální výše poskytnuté dotace činí 20 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč na projekt.
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu je 90 %.
Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na Dotačním portálu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Pardubický kraj – Program Podpora sociálního podnikání
Záměrem vyhlášeného programu je podpora sociální ekonomiky na území Pardubického kraje s cílem zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje.

Cílem programu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních podniků působících na území Pardubického kraje. Pro účely dotačního programu jsou za sociální podniky považovány organizace, které naplňují veřejně prospěšný cíl a koncepci prospěchu ekonomického, sociálního, environmentálního a lokálního. K cílovým skupinám zaměstnanců sociálního podniku patří lidé se zdravotním postižením, duševně nemocní, mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, lidé bez přístřeší a po výkonu trestu, lidé se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní a lidé pečující o rodinné příslušníky.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč.
Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč na projekt.
Další informace mohou zájemci z Pardubického kraje najít zde.