Jak založit sociální podnik

V rámci projektu OPZ Podpora sociálního podnikání v ČR vydalo v roce 2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí manuál Jak založit sociální podnik, který je určený jako inspirace těm, kteří uvažují o založení sociálního podniku. Manuál obsahuje praktický a stručný návod, co kdy jak a proč mají udělat lidé, kteří se rozhodnou založit sociální podnik. Součástí tohoto manuálu je také stručný návod na sestavení podnikatelského plánu a příklady dobré praxe.

Manuál ke stažení


Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí od ledna 2017 stáže v sociálních podnicích.

Stáže probíhají v rámci projektu OPZ Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

Smyslem stáží je:

 • přenos informací o fungování sociálních podniků
 • zvýšení kompetencí pro založení nebo řízení sociálních podniků
 • poskytnutí reálného vhledu do sociálního podnikání
 • navazování kontaktů/síťování


Zájemci o stáže mohou využít Adresář sociálních podniků, kde se mohou na zveřejněné sociální podniky obracet a stáž si předběžně domlouvat. Případně je možno domluvit si stáž v jiném vybraném sociálním podniku, Umožněno bude rovněž realizovat stáž v neziskové organizaci věnující se problematice sociálního vyloučení, integrace na trh práce či osobám se zdravotním či sociálním znevýhodněním za účelem nabytí zkušeností s prací s cílovou skupinou. Vždy je nutné stáže předem oznámit a předjednat u kontaktní osoby na MPSV.

Počet dní stáže není omezen (předpokládaný počet je 5 dní), dle potřeby a možností klienta může být stáž uskutečněna jednotlivě či souvisle. Poskytovatel stáže, tzn. přijímací podnik, obdrží jednorázovou částku 3000 Kč/osobu/den, tato částka zahrnuje náklady přijímajícího podniku (zejména odborný personál). Veškeré další náklady si hradí stážista. Smyslem stáží je přenos informací o fungování sociálních podniků a zvýšení kompetencí pro založení nebo řízení sociálních podniků a práce s cílovou skupinou – znevýhodněnými osobami. V odůvodněných případech je možné, aby se stáž uskutečnila i tzv. běžném podniku.

Všechny potřebné informace o stážích, včetně potřebných dokumentů (pracovní postup, smlouva a zpráva z průběhu stáže) naleznete zde nebo u kontaktní osoby MPSV Šárky Vokálové, e-mail: sarka.vokalova@mpsv.cz, tel: 770 116 519.


Zdroje informací o sociálním podnikání – odkazy na webové stránky o sociálním podnikání v ČR a zahraničí, organizace zabývajících se sociálním podnikáním v ČR (MPSV, TESSEA, lokální konzultanti MPSV, poradenská centra v jiných krajích…), studie, publikace, šetření:

 • www.ceske-socialni-podnikani.cz
  (webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí)
 • www.tessea.cz
  (webové stránky nestátní neziskové organizace TESSEA zastřešující sociální podniky z celé ČR)
 • www.isp21.cz
  (webový portál o integračním sociálním podnikání)
 • www.klastr-socialnich-podniku.cz
  (webový portál klastru SINEC sdružujícího sociální podniky a další aktéry sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji)
 • www.p-p-p.cz
  (webové stránky obecně prospěšné společnosti P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. zaměřené na podporu sociálního podnikání)
 • www.komora-socialnich-podniku.cz
  (webové stránky Komory sociálních podniků, která zastřešuje oblast sociálního podnikání, sociálních inovací a sociální ekonomiky především v Brně a Jihomoravském kraji)
 • www.spolecenskaodpovednostfirem.cz
  (webové stránky Asociace společenské odpovědnosti, platformy sdružující subjekty se zájmem o společenskou odpovědnost a udržitelnost)
 • www.emes.net
  (webové stránky EMES, mezinárodní výzkumné sítě věnující se sociálnímu podnikání)
 • www.ashoka.org
  (webové stránky asociace, která působí v 70 zemích světa a je tak nejrozsáhlejší sítí podporující sociální podnikání)