Krajský akční plán vzdělávání

Krajský akční plán vzdělávání (KAP) je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území. KAP by měl přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV, OP PPR (oblast investic) a IROP ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR.

KAP je zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání a začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Klíčová témata zahrnutá v KAP:

  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;
  • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání);
  • Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli;
  • Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání;
  • Rozvoj škol jako center celoživotního učení;
  • Podpora inkluze;
  • Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

Více informací naleznete na v sekci KAP na Školském informačním portále Královéhradeckého kraje.