Královehradecký kraj

Informace o signatáři

I. NÁZEV
Královéhradecký kraj

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SUBJEKTU

 • IČO: 70889546
 • Rok založení: 1. 1. 2001
 • Právní forma: Územní samosprávný celek
 • Signatář od roku: 2016

III. SÍDLO

 • Název ulice: Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí
 • Číslo popisné/evidenční: 1245
 • PSČ: 500 03
 • Město: Hradec Králové

IV. KONTAKT

 • Mgr. Monika Líkařová
 • Referentka oddělení regionálního rozvoje
 • Telefon: +420 495 817 524
 • e-mail: molikarova@kr-kralovehradecky.cz 
 • webové stránky

V. POPIS AKTIVIT A REALIZOVANÉ AKTIVITY

Prezentace střední škol a zaměstnavatelů

 • akce je pořádána Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Královéhradeckým krajem
 • probíhá v pěti krajských městech v podzimních termínech
 • účastní se střední školy a zaměstnavatelé
 • veletrh se setkává s velkým úspěchem, postupně byl rozšířen o burzu pracovních příležitostí absolventům středních a vysokých škol
 • doprovodné akce – předání ocenění FIRMA ŠKOLE A ŠKOLE FIRMĚ pro nejlépe spolupracující školy a firmy, Talenty pro firmy – soutěž týmů složených ze zástupců zaměstnavatelů, žáků základních a středních škol

Živá knihovna povolání

 • akce je pořádána Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Královéhradeckým krajem
 • určeno pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a prvních ročníků středních škol
 • cílem akce je motivace dětí ke studiu technických oborů a profesí
 • interaktivní akce, kde si děti můžou danou profesi vyzkoušet či pohovořit s člověkem, který profesi vykonává

Týden vzdělávání dospělých

 • akci pro Královéhradecký kraj organizačně zajišťuje krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové spolu s kontaktními pracovišti v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově a Jičíně
 • realizováno ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR
 • cílem je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivace k celoživotnímu učení prožitkovou a interaktivní formou

Tripartita Královéhradeckého kraje

 • Tripartita je společným, dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem Královéhradeckého kraje, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání
 • jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje (zaměstnanost a lidské zdroje, podmínky podnikání, veřejné služby, integrace ČR do EU a přeshraniční spolupráce)

Projekt „Zaměstnaný absolvent“

 • cílem projektu je zvýšit míru zaměstnatelnosti absolventů našich škol, mimo jiné prostřednictvím poskytování krátkodobých pracovních příležitostí – stáží
 • smyslem stáží je vybavit čerstvé absolventy, kteří nemají v plánu pokračovat v dalším studiu, pracovními zkušenostmi a návyky
 • takto získané praxe umožní absolventům snadnější vstup na trh práce a zvýší jejich šance na přijetí do zaměstnání
 • účastníkům projektu bude poskytnuto odborné poradenství a podpora před jejich vstupem na trh práce
 • projekt je určen pro žáky posledních ročníků v daném roce realizace

Projekt „Predikce trhu práce KOMPAS“

 • předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionální vývoje
 • v rámci projektu bude vybudováno na MPSV odborné pracoviště, které bude dohlížet na fungování systému, zajišťovat jednotlivé procesy a spravovat jejich kvalitu (národní i regionální úroveň) a v jednotlivých krajích budou vybudována analytická prostředí
 • cíle: tvorba predikce trhu práce na národní a regionální úrovni, rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV a v jednotlivých krajích

Královéhradecký kraj je signatářem

 • Sektorové dohody pro obor strojírenství v Královéhradeckém kraji
 • Regionální sektorové dohody pro Královéhradecký kraj v oblasti textilní a oděvní výroby
 • Sektorové dohody Královéhradeckého kraje pro energetiku