Mapování inovačních kapacit INKA II

Technologická agentura ČR (TAČR) zveřejnila zprávu shrnující hlavní výsledky z mapování inovační kapacity ČR II. Níže jsou uvedeny výsledky pro Královéhradecký kraj ve srovnání s dalšími kraji ČR.

Centrum investic, rozvoje a inovací v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje realizovalo hloubkový průzkum mezi vybranými firmami se sídlem v Královéhradeckém kraji, které patří mezi významné ekonomické subjekty z pohledu jejich výkonů, tržní pozice nebo výše výdajů na výzkum a vývoj.

Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat firemní inovační prostředí Královéhradeckého kraje z důvodu správného navržení nových nebo nastavení stávajících nástrojů inovační politiky Královéhradeckého kraje. Výsledky dotazníkového šetření slouží také jako jeden ze vstupů v rámci procesu aktualizace krajské výzkumné a inovační strategie – tzv. krajské RIS3 strategie. Dotazníkové šetření bylo realizováno za přímé podpory a pod záštitou Technologické agentury ČR, která poskytla jednotnou metodiku INKA. Tento průzkum svým zaměřením zároveň navazuje na již proběhlé dotazníkové šetření, které bylo Technologickou agenturou ČR realizováno v letech 2014 a 2015 ve všech krajích ČR. Královéhradecký kraj tak má k dispozici data ze dvou šetření, což umožní lepší pochopení dynamiky inovačního systému kraje.

Mezikrajské srovnání hlavních zjištění v interaktivní mapě (zdroj INKAVIZ TAČR)

Výsledky za Královéhradecký kraj podrobně (zdroj INKAVIZ TAČR)

Více se dozvíte na inkaviz.tacr.cz

Více se dozvíte na inkaviz.tacr.cz