Proběhlo třetí jednání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje

23. 4. 2019
Ve čtvrtek 18. 4. 2019 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za přítomnosti náměstka hejtmana Vladimíra Dernera odpovědného za oblast sociálních věcí uskutečnilo třetí setkání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje.
  • Dostupné bydlení

Cílem setkávání zástupců institucí, které se věnují této problematice je přenos informací, sdílení dobré praxe a koordinace aktivit. Do její činnosti jsou zapojeni zástupci Královéhradeckého kraje, Agentury pro sociální začleňování, MMR, MPSV, Úřadu práce, zástupci obcí a MAS v KHK, Univerzita Hradec Králové, Oblastní charita v Hradci Králové, zástupci neziskového sektoru a sociálních podniků a další aktéři pracující s cílovými skupinami sociálního bydlení (vazební věznice, dětský domov apod.).

Zástupci CIRI informovali přítomné o realizovaných aktivitách a vyzvali k pokračování spolupráce, především při hledání a šíření příklad dobré praxe, kterou můžeme prezentovat v rámci webové platformy www.dostupnebydlenihk.cz a šířit mezi laickou i odbornou veřejnost.

Odbor sociálních věcí KÚ KHK představil výsledky dotazníkového šetření, které provedl v uplynulých měsících mezi obcemi s rozšířenou působností a obcemi s pověřeným obecním úřadem v Královéhradeckém kraji. Cílem šetření bylo zmapování množných variant bydlení jako nástrojů pomoci na úrovni obcí pro osoby v bytové nouzi. Zástupci CIRI následně seznámili přítomné s výsledky demografické prognózy Královéhradeckého kraje do roku 2050 a projednali řešení problematiky dostupného bydlení v rámci aktuální Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+.

Posledním bodem programu byla informace o přípravě inovačního projektu Agentury pro sociální začleňování, který by přispět k prosazování proaktivních, evidence-based přístupů k tvorbě politik sociálního začleňování na všech úrovních veřejné správy. Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření sítě aktérů z různých úrovní veřejné správy spolupracujících při sdílení a analýze dat a vytváření politik.  Královéhradecký kraj by se do projektu mohl zapojit právě v oblasti dostupného a sociálního bydlení, v nejbližší době tak dojde ve spolupráci se členy Platformy ke specifikaci konkrétních aktivit.

Více informací o platformě naleznete zde

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.