Dotační program Podpora zdraví zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021

13. 10. 2020
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021.
 • Atraktivní region

Žádosti o dotaci je možné podávat od 12. října 2020 do 12. listopadu 2020 (včetně).

Oprávněnými žadateli jsou:

 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlech,
 • příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je územně samosprávný celek (kraj, obec nebo Magistrát hl. města Prahy),
 • vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Finanční prostředky budou určeny pro realizaci těchto priorit a aktivit:

 • A Prevence kriminality
  A1 Edukace dětí v oblasti identifikace násilí v rodině
  A2 Zlepšování úrovně vzdělanosti laické veřejnosti v problematice poskytování první pomoci se zaměřením na žáky základních a středních škol 
 • B Zvyšování zdravotní gramotnosti
  B1 Edukace zaměřená na problematiku odkládání rodičovství do vyššího věku a s tím spojená rizika
  B2 Edukace zaměřená na zvýšení povědomí o bezpečné farmakoterapii
 • C Zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním
  C1 Metodická podpora činnosti pacientských a rodičovských organizací v zajištění právního a jiného poradenství a vzdělávání pro potřebu své organizace, v realizaci informačních a podpůrných aktivit pro osoby s duševním onemocněním a v metodické podpoře při žádání finančních prostředků z grantů/dotačních programů (např. Fondy EU, dotace krajů na provoz organizací atd.)
  C2 Zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví
 • D Zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním
  D1 Podpora vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti neurodegenerativních onemocnění a neuropsychiatrického pomezí
  D2 Podpora setrvání pacienta v domácím prostředí a zvýšení jeho kvality života v domácím prostředí, včetně využití nových technologií a pomůcek
 • E Národní akční plán pro vzácná onemocnění
  E1 Podpora činnosti pacientských organizací k vytvoření nové Národní strategie a akčního plánu pro vzácná onemocnění
  E2 Zajištění, koordinace a rozvoj helplinky pro vzácná onemocnění a podpora webových portálů pacientských organizací pro vzácná onemocnění
 • F Podpora advokační činnosti pro osoby se zdravotním postižením a chronickým či jiným vážným onemocněním
  F1 Podpora advokační činnosti NNO zaměřené na zlepšení životních podmínek a postavení osob se zdravotním postižením a chronickým či jiným vážným onemocněním
  F2 Podpora zapojení pacientů do tvorby zdravotních politik formou zjišťování potřeb pacientů a zpětné vazby od pacientů (pacient-reported evidence/outcomes)

   Dotační program bude komplexně administrován elektronicky.

 Více informací naleznete zde                     Převzato z www.mzcr.cz