Úspěchy projektu Do praxe bez bariér

30. 1. 2021
Již dva roky se daří realizovat aktivity projektu Do praxe bez bariér. Podpory se dostalo řadě žáků ze středních speciálních škol v Královéhradeckém kraji.
  • Zaměstnanost
  • Sociální podnikání
  • Atraktivní region

Projekt Do praxe bez bariér je naše srdcová záležitost, s jejíž realizací jsme začali na podzim roku 2018. Našim hlavním cílem je zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji. Druhým a neméně důležitým cílem je propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávajícími osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce. Rádi bychom, aby díky projektu došlo k navázání jejich dlouhodobé spolupráce, která bude pokračovat i po ukončení realizace projektu. Snažíme se poskytnout různé podpůrné aktivity mladým lidem, kteří do života vstoupili s určitým hendikepem a jejich přechod ze studentského života do reálného světa není úplně jednoduchý. Pozornost věnujeme žákům v posledních ročnících studia na středních speciálních školách. Děje se tak prostřednictvím různých aktivit – exkurzí, pracovních tréninků, odborných praxí, vzdělávacích a motivačních aktivit. Všechny aktivity probíhají během celého školního roku.

Poradenské aktivity napomáhají účastníkům prostřednictvím interaktivních cvičení a praktických ukázek získat konkrétní znalosti a dovednosti potřebné pro bezproblémový a hladký vstup na trh práce. Během 3denního kurzu se například naučí, jak bez stresu zvládnout přijímací pohovor, správně sestavit životopis, napsat motivační dopis, jak a kde si hledat práci, jak se orientovat v pracovně právních vztazích a také jednoduché základy finanční gramotnosti. Motivační aktivity zase účastníkům poskytují nástroj pro řízení své pracovní kariéry, motivují je k dalšímu vzdělávání, osobnímu rozvoji a naučí je vybalancovat osobní a pracovní život.   

Exkurze či pracovní tréninky poskytují všem účastníkům možnost vyzkoušet si různé pracovní pozice v reálném prostředí firmy. Zapojení účastníci se podívají do prostředí firem a vyzkouší si pracovat v prostředí uzpůsobeném jejich hendikepu. Získají nejen pracovní návyky, přehled o možnostech zaměstnání, ale také dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce. Sociální podniky a firmy zaměstnávající znevýhodněné osoby mají zase možnost vyzkoušet si mladé lidi na prahu jejich pracovní kariéry s různým stupněm a typem znevýhodnění a třeba i získat nové zaměstnance. Velkou přidanou hodnotou projektu je také, že se úspěšně daří propojovat sociální podniky a speciální střední školy.

Pracovní tréninky účastníkům nabízí také možnost rozmyslet si, zda některá z profesí/pracovních činností je pro ně lákavá a díky tomu pak mají na závěr školního roku příležitost zvolit si firmu, do které mohou nastoupit na krátkodobou odbornou praxi tzv. na zkušební dobu na nečisto. Odborné praxe probíhají během prázdnin a představují pro žáky možnost vyzkoušet si, zda jsou schopni zapojit se do pracovního procesu, zvládnout pracovní úkony, pracovní režim a tempo navzdory svému postižení. Všechny aktivity jsou vždy přizpůsobeny jejich hendikepu, ať už se jedná o vozíčkáře, neslyšící, či nevidomé žáky nebo žáky s mentálním či kombinovaným postižením. V rámci projektu se snažíme posílit jejich soběstačnost, sebevědomí, podporovat jejich osamostatnění se a integraci do společnosti.

Za dobu realizace se nám v projektu vystřídaly už 3 školní ročníky. Celkem se zapojilo více jak 225 žáků ze 12 škol. Podařilo se uskutečnit více jak 70 exkurzí a 50 dní pracovního tréninku v 25 firmách. Na všech školách proběhly alespoň jedny vzdělávací aktivity z oblasti trhu práce (celkem 22 kurzů), kterými si prošli téměř všichni zúčastnění. Na 5 školách byly zrealizovány motivační aktivity a dvakrát se uskutečnilo vzdělávání z oblasti sociálního podnikání.

Jak skutečně vypadá průběh jednotlivých aktivit projektu se můžete podívat v našem videu.

 

Tento projekt je realizován pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Jeho nositelem je Královéhradecký kraj ve spolupráci s naší organizací (Centrum investic, rozvoje a inovací), Úřadem práce ČR a společností Ergotep, CSR Institut o. p. s.