Koncepce bydlení České republiky 2021+

7. 5. 2021
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo novou Koncepci bydlení ČR 2021+. Koncepce vznikla v součinnosti se širokou pracovní skupinou, jejímiž členy byli například zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, vybraných investorů a developerů, Sdružení na ochranu nájemníků ČR, zástupců Českého vysokého učení technického, Svazu měst a obcí ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
  • Dostupné bydlení

Tento strategický dokument navazuje na předchozí Koncepci bydlení ČR do roku 2020. Zakládá na tom, že odpovědností státu je vytvářet takové podmínky, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení, a pomoci těm, kteří si své bydlení nejsou schopni zajistit sami.

Nová koncepce státu v oblasti bydlení pro období po roce 2021 obsahuje dvě části, analytickou a návrhovou. Analytická část je zaměřena na vyhodnocení Koncepce bydlení do roku 2020, včetně navazující Koncepce revidované z roku 2016, přehled nástrojů bytové politiky, ale zejména analýzu situace v oblasti bydlení od roku 2010 a proti předchozím koncepcím bydlení je významná část věnována problematice sociálního bydlení. Pozornost je zaměřena také na vývoj dostupnosti bydlení a definovány jsou hlavní faktory ovlivňující ceny nemovitostí. V rámci identifikace stěžejních problémů v bydlení byla vedle SWOT analýzy nově použita také PESTLE analýza, která rozlišuje faktory politické, ekonomické, sociální, technické, právní a environmentální. Z těchto souhrnů vychází část návrhová. Jejím základem je formulace vize, která je definována jako dostupné, stabilní a udržitelné bydlení, a je dále rozpracována do čtyř základních cílů. Koncepce obsahuje konkrétní kroky, které se mají realizovat během pětiletého období.

Koncepci lze stáhnout ZDE.

Podrobné informace k bytové politice Ministersta pro místní rozvoj jsou uvedeny na tomto portále.