Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

2. 6. 2021
Cílem tohoto průvodce je pomoci veřejným zadavatelům a podpořit osvědčené postupy.
  • Sociální podnikání

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek se týká dosahování pozitivních sociálních výsledků v rámci veřejných zakázek. Zadávání veřejných zakázek se týká značného počtu lidí: uživatelů veřejných služeb, osob podílejících se na výrobě a dodávkách nebo zaměstnanců organizace zadavatele. Kromě přímo ovlivněných subjektů má společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek potenciál ovlivnit širší trh jak na straně poptávky, tak i nabídky.

Rozumnými nákupy mohou veřejní zadavatelé podporovat pracovní příležitosti, zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pracovních sil, důstojné pracovní podmínky, sociální začlenění, rovnost pohlaví a zákaz diskriminace, přístupnost, koncept pro všechny uživatele (univerzální design), etický obchod a snahu o dosažení širšího souladu se sociálními standardy. U některých výrobků, stavebních prací a služeb může být dopad zvlášť výrazný, protože veřejní odběratelé ovládají velký podíl na trhu v odvětvích, jako je stavební inženýrství, zdravotnictví a doprava.

Proto Evropská komise již podruhé vydala průvodce, který zohledňuje sociální hlediska při zadávání veřejných zakázek. Druhé vydání bylo sestaveno na základě smlouvy č.SI2.801176 – 728/PP/GRO/SME/18/D/021a mezi Evropskou komisí a sdružením ICLEI – Orgány místní správy za udržitelnost a s podporou organizace Public Procurement Analysis (PPA).

Jedná se o nezávazný dokument, který nemá vliv na práva a povinnosti stanovené v právních předpisech EU. Podléhá vývoji praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek a judikatuře Soudního dvora Evropské unie, který je jediným orgánem příslušným k autoritativnímu výkladu práva Unie. Koncepcemi, nápady a řešeními navrženými v tomto dokumentu nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy a dokument může být nutné upravit s přihlédnutím k vnitrostátnímu právnímu rámci.

 Pro zájemce je celý text průvodce ke stažení ZDE