Hlasujte o nejlepší projekt soutěže BUĎTE INSPIRACÍ 2022

9. 9. 2022
  • Atraktivní region

Hlasování o cenu veřejnosti je již ukončeno. Vítěze soutěže se dozvíte 11. října 2022. 

Cílem soutěže je najít a ocenit aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů našich občanů. Vyhlašovatelem soutěže je Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje.


SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH PROJEKTŮ V KATEGORII INOVATIVNÍ PROJEKT – CENA VEŘEJNOSTI

1) Projekt "Povídání o Evropské unii s integrací nových sousedů"

Soutěžící: Místní akční skupina Krkonoše, z.s.
Popis: Projekt se zaměřuje na osvětu Evropského společenství a v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii odstartoval sérii besed na Základní škole Školní ve Vrchlabí. Pilotně jej odzkoušela politoložka a pedagožka Markéta Jüptnerová, kdy zábavnou metodou představila dětem 1. ročníku hodnoty a pilíře Evropské unie. Pro pokračování projektu sehnala místní akční skupina finanční podporu od nadace Nadace Via. V rámci pokračování projektu se zapojí 200 dětí z Ukrajiny a 750 českých dětí z území MAS Krkonoše. Dopady projektu nejsou pouze v osvětě EU, ale také v integraci nově příchozích dětí, v profesionálním přístupu politoložky a zaškolení pedagogů.
VÍCE O PROJEKTU

2) Projekt "4.0 DAY - Den pro rozvoj vztahu k technice"

Soutěžící: Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Popis: Školy a podnikatelé v regionu Novoměstska ve vzájemné spolupráci rozvíjí vztah dětí k technice a digitalizaci. Pod koordinací MAS došlo k propojení různých stupňů škol v území a podnikatelské sféry, z čehož vznikl právě zážitkový 4.0  DAY. Akce byla zaměřena na rozvoj vztahu k technice, týmové spolupráci a celkově přiblížení technického světa dětem. V roce 2021 se uskutečnil již 2. ročník projektového dne 4.0 DAY, kterého se v prostorách místní střední průmyslové školy zúčastnily tři stovky žáků 5. a 7. tříd základních škol z regionu Novoměstska.
VÍCE O PROJEKTU

3) Projekt "Proměny v naší škole"

Soutěžící: NAD ORLICÍ, o.p.s.
Popis: "Proměny v naší škole" – dvouměsíční projekt, který jsme vyhlásili v rámci našich projektů MAP Kostelecko a Vysokomýtsko. Projektem Proměny v naší škole jsme chtěli motivovat žáky k tomu, aby navrhli svůj vlastní projekt zasahující do některé ze sedmi oblastí společnosti, které J. A. Komenský definoval ve svém díle Obecná porada o nápravě věcí lidských: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média. Naše role v projektu by měla být pouze podpora žákům při práci na jejich projektu.
VÍCE O PROJEKTU

4) Projekt "Digitalizace destinace Krajina pod Sněžkou"

Soutěžící: Svazek obcí Východní Krkonoše
Popis: Cílem projektu je digitalizace veřejné správy v oblasti cestovního ruchu, použití digitálních nástrojů k naplnění cílů udržitelného cestovního ruchu ve východních Krkonoších. V rámci projektu se podařilo sjednotit hlášení cizinecké policii, statistickému úřadu a obci (místní poplatek z pobytu) do jednoho online formuláře, který je přístupný ubytovatelům ve webové aplikaci. Obce získaly systém pro elektronickou evidenci poplatku z pobytu, který šetří čas úředníků, kteří dříve pročítali papírové knihy hostů. Cíleným marketingem a nástrojem v podobě Karty hosta se destinace snaží distribuovat lidi v území (ulehčit hřebenům Krkonoš a motivovat lidi k návštěvě podhůří, kde se tak podporuje podnikatelské prostředí) a v čase (jak během dne, tak v rámci celého roku). Pro místní je distribuována Karta občana, která umožňuje za zvýhodněných podmínek navštěvovat atraktivity a výhodněji nakupovat u místních obchodníků.
VÍCE O PROJEKTU

5) Projekt "Příměstské tábory v regionu Náchodska"

Soutěžící: Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Popis: Místní akční skupina Stolové hory ve spolupráci se školami, spolky a jednotlivci pořádá příměstské tábory pro děti na 1. stupni základních škol během školních práznin. Díky tomu mohou rodiče vykonávat svoje zaměstnání a zároveň je o jejich děti postaráno. Během dvou let probíhá celkem 48 turnusů v 8 obcích v celém regionu, což je jednou z výhod celého projektu – rodiče a jejich děti mají tábory blízko svého bydliště. Myšlenka projektu je inovativní v tom, že je program táborů věnován místně zakotvenému učení a především je část táborů pořádána i pro hendikepované děti, na které se často zapomíná.
VÍCE O PROJEKTU

6) Projekt "Chytré a energeticky soběstačné veřejné osvětlení v Žernově"

Soutěžící:  Městys Žernov
Popis: Projekt snižuje přímé náklady na spotřebu elektrické energie instalací fotovoltaické elektrárny na střechu obecní sokolovny včetně bateriového systému, propojení s veřejným osvětlením a tím uspoří finanční prostředky na provoz nočního svícení, které bude tímto systémem saturováno. Podružným cílem je instalace a vyžití moderních technologií, které odpovídají současným trendům. V neposlední řadě dojde i k naplňování aktuální Strategie rozvoje městysu, kde je využití fotovoltaiky explicitně popsáno.
VÍCE O PROJEKTU

7) Projekt "Společně za úsporou energií"

Soutěžící: Hradecký venkov o.p.s.
Popis: Hlavní myšlenkou projektu bylo zaktivizovat potenciál území k využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Záměrem je postupně vybudovat a instalovat fotovoltaické elektrárny na budovách v majetku obcí jako jsou obecní a kulturní domy, školy, jídelny, sportovní haly, knihovny a další obecní objekty. Tento záměr nás motivoval k vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) a k možnosti dát tak obcím přehled o spotřebě energií a o emisích v různých sektorech (obecní majetek, doprava, obyvatelstvo a terciální sektor). SECAP dává obcím možnosti na zlepšení energetické účinnosti a potenciálu OZE a poskytuje základ pro budoucí investice do energetiky.
VÍCE O PROJEKTU

8) Projekt "Online rezervační systém pro vstup do Adršpašských skal propojený s online nákupem parkovacího místa"

Soutěžící: Technické služby Adršpach, s.r.o.
Popis: Projekt reaguje na nadměrné množství turistů v lokalitě a s tím související problémy. Projekt je zacílen na novou webovou prezentaci, rezervační, nákupní a redakční systém, který návštěvníkům přiblíží Adršpašské skály i region v nové podobě a společně s moderním způsobem nákupu e-vstupenky i e-parkovného zjednoduší odbavení a zároveň poskytne provozovatelům všechna potřebná data a statistiky. Unikátní řešení je i sjednocení nákupu, kdy návštěvník během procesu nákupu může zvolit jak vstupenku do skalního města, tak i samotný vjezd na parkoviště. Díky tomuto napojení dokážeme dopředu již vědět očekáváný nápor turistů i dopravy. Získaná data přispívají k lepší koordinaci zaměstnanců na parkovišti, prohlídkovém okruhu, ale také s policií a hasiči.
VÍCE O PROJEKTU

9) Projekt "Patnáct zastavení utrpení a naděje"

Soutěžící: Městys Nový Hrádek
Popis: Symbolikou celé křížové cesty jsou ruce, které mají představovat řemesla, jež byla u jejího zrodu. Dalším významem může být i vzájemná pomoc a spolupráce. Skrze krátké úvahy studentů by cesta měla vést k zamyšlení nad minulostí, ale i nad současnou dobou a jejími problémy. Jednotlivé úvahy naleznete pod QR kódy umístěnými u každého z křížů. Přínosem projektu je prezentace prací žáků středních škol Královéhradeckého kraje a zvýšení zájmu uchazečů o studium prezentovaných učebních oborů a škol. Zároveň došlo ke zvýšení turistické atraktivity v regionu.
VÍCE O PROJEKTU

10) Projekt "Komunitní sociální práce na venkově"

Soutěžící: Hradecký venkov o.p.s.
Popis: Projekt je zaměřen na podporu osob vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených (dále také „cílových skupin“), z komunity malých obcí, z důvodu jejich složité životní situace. Cílem projektu je zavést v malých venkovských obcích systematickou komunitní sociální práci, kdy budou aktivizovány cílové skupiny, které se ve spolupráci se samosprávou a místní komunitou budou podílet na řešení své nepříznivé životní situace. Bude nastaveno sociální poradenství a pomoc na míru s ohledem na znalost místních poměrů.
VÍCE O PROJEKTU

11) Projekt "Odlehčovací služba – Honkova ulice"

Soutěžící: Statutární město Hradec Králové
Popis: Objekt slouží osobám, které mají sníženou soběstačnost a o které je jinak pečováno v přirozeném prostředí. Provozem zařízení odpovídá pobytové sociální službě domov se zvláštním režimem, avšak je určeno na přechodnou dobu. Celková kapacita stavby je 35 lůžek ve 20 pokojích s vlastním sociální zařízením. Inovativnost projektu je dána jednak využitím nejmodernějších technických inovací a pak inovacemi sociálními, kdy projekt zcela nově přispívá k tomu, že lidé s omezenou soběstačností a výraznou závislostí na péči blízké osoby mohou co nejdéle setrvat v přirozeném domácím prostředí. Technická inovativnost řešení je založena na tom, že objekt je vybaven nejnovějšími technologiemi (např.  polohovací lůžka se signalizací v případě pádu klienta z lůžka, závěsný kolejnicový systém, umožňující manipulaci s imobilními klienty z pokoje až do centrální koupelny, speciální vana s výklopnými dvířky a variabilní výškou).
VÍCE O PROJEKTU

12) Projekt "Tékáčko - Technologický klub Albrechtice nad Orlicí"

Soutěžící:  NAD ORLICÍ, o.p.s. + RG Rycon, z.s.
Popis: V roce 2018 byl v Albrechticích nad Orlicí otevřen nový klub plný technologických "udělátek", se kterými se děti naučí spoustu nového. Klub je pro ty, kteří mají zájem tvořit nové, interaktivní zábavné projekty, chtějí se seznámit se základy robotiky, naučit se procesy programování, orientovat se v grafickém designu a 3D tisku, pracovat s CNC nástroji, rozvíjet svoji kreativitu stavbou vlastních předmětů, nebo jen detailně pochopit, jak moderní technologie fungují a jak je využívat. Nejde tedy jen o klasický „kroužek“, ale o profesionálně vybavenou volnočasovou aktivitu - praktickou dílnu „od návrhu po realizaci“.
VÍCE O PROJEKTU

13) Projekt "Podpora snižování produkce směsného komunálního odpadu a zlepšení funkčnosti odpadového systému města Police n. M."

Soutěžící: Město Police nad Metují
Popis: Na území města je v současnosti 37 veřejných sběrných stanovišť tříděného komunálního odpadu s cca 100 kontejnery a menšími nádobami pro sběr vytříděných plastů, nápojových kartonů a papíru, které jsou dvakrát týdně vyváženy. Ale i tak jsou v třídění těchto složek stále velké rezervy. Výraznější efekt by mohlo přinést zavedení adresného svozu, jehož smyslem je přiblížení sběrných míst k domácnostem, tedy k místům vzniku KO a komfort pro občany, s cílem odklonu maximálního množství těchto odpadů odkládaného do popelnic a ukládaného na skládky. Vlastnímu zavedení a zahájení adresného svozu předcházela informační kampaň, přihlašovací období papírově i elektronicky a předání nádob.  Nádoby pronajalo město od odpadové firmy a zájemcům je bezplatně zapůjčuje na základě smlouvy. Na podporu třídění také město rozdává barevné tašky, pro snadnější soustřeďování vytříděného odpadu v domácnostech.
VÍCE O PROJEKTU

14) Projekt "Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů"

Soutěžící:  DSO Broumovsko
Popis: Cílem projektu byla tvorba a aktualizace strategických dokumentů pro DSO a jednotlivé obce Broumovska a realizace specifických vzdělávacích programů pro zástupce obcí (starostové, účetní) přispívajících ke zkvalitnění lidských zdrojů v jednotlivých obcích DSO. V rámci projektu vzniklo či do konce roku 2022 vznikne celkem 14 dokumentů pro celé území DSO nebo větší skupiny obcí (např. Koncepce cestovního ruchu, Koncepce odpadového hospodářství nebo Strategický plán rozvoje DSO Broumovsko) a 12 strategických plánů pro jednotlivé obce. Starostové a účetní absolvovali celou řadu školení. Všechny koncepce a strategie byly projednány s veřejností v rámci veřejných projednání, k jednotlivých obecním rozvojovým strategiím měli obyvatelé možnost vyjádření i v rámci dotazníkových šetření. Projekt je unikátní rozsahem a komplexností zpracovávané problematiky. 
VÍCE O PROJEKTU

15) Projekt "Metropolitní optická síť Blešno"

Soutěžící: Obec Blešno
Popis: Cílem projektu byla realizace metropolitní optické sítě v obci Blešno. Dokončení sítě spočívalo v zafouknutí optických kabelů z centrální telekomunikační ústředny v budově obecního úřadu přes distribuční rozvaděče rozmístěné po obci do jednotlivých domácností. V domácnostech byly optické kabely zakončeny v optické přípojné zásuvce. Kabely se zafukovaly do předem připravených chránících mikrotrubiček uložených v zemi při stavbě kanalizace. Z celkové připojovací kapacity 219 bylo zřízeno 124 přípojných míst (domácností a firem). Zbylá kapacita je určená k napojení případné budoucí výstavby a domácností, které neměly v tuto chvíli o napojení na optickou síť zájem.
VÍCE O PROJEKTU