Program Nájemní bydlení spuštěn

7. 6. 2023
Státní fond podpory investic v polovině května otevřel výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory do programu Nájemní bydlení. Program je zaměřen na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Smyslem je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v regionech a zlepšit dostupnost bydlení pro různé cílové skupiny.
 • Dostupné bydlení

Výhody programu:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • podlahová plocha nájemního bytu nepřekročí 120 m2, podporu lze poskytnout jen do výše nákladů na 80 m2 podlahové plochy;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území nebo je stavba pojistitelná proti povodni a záplavě;
 • žadatel je vlastníkem pozemku nebo stavby, na nichž bude provedena výstavba, nebo má právo stavby po dobu
 • splácení úvěru, nejméně však následujících 20 let;
 • žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování výstavby;
 • na pozemku a stavbě nevázne věcné břemeno ani jiné právo, které by bránilo řádnému užívání nájemních bytů;
  stavba je povolena podle stavebního zákona.

Podporu lze využít:

 • na výstavbu bytového domu s nájemními byty;
 • na stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt (netýká se prostor v rodinném domě);
 • na nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne nájemní byt (nikoliv v rodinném domě);
 • stavební úpravu rodinného nebo bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne bytový dům;
 • stavební úpravu bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, kterou vznikne nájemní byt způsobilý k bydlení.

Výše dotace:

 • až do 25 % celkových způsobilých nákladů.

Výše úvěru:

 • až do 90 % celkových způsobilých nákladů.

Celková výše podpory:

kombinace dotace a úvěru až do 90 % celkových způsobilých nákladů,
nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice a prahovou hodnotu stanovenou předpisem EU;
nesmí přesáhnout nevyčerpaný limit podpory malého rozsahu.

Úroková sazba:

 • ve výši základní sazby EU pro ČR snížené až o 3 procentní body;
 • v aktuální výši 3 % p.a.;
 • fixní po celou dobu splácení úvěru.

Splatnost úvěru:

 • 30 let.

Podání žádosti:

Žádost o podporu je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI. K přihlášení je potřeba v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. Podrobné informace o tom, jak při přihlašování postupovat, najdete v uživatelské příručce, která je k dispozici na portálu zde.

Harmonogram administrace programu:

 • nabytí účinnosti nařízení vlády č. 107/2023 Sb.:                20. 4. 2023
 • vyhlášení výzvy k podání žádosti o dotaci:                         24. 4. 2023 ve 14.00
 • zahájení příjmu žádostí:                                                      15. 5. 2023 v 10.00

 Podrobné informace o programu