Práce s informacemi při sociálním začleňování - workshopový cyklus

5. 4. 2022
Ministerstvo pro místní rozvoje připravilo sérii zajímavých workshopů zaměřených na oblast práce s daty v oblasti sociálního začleňování.
  • Dostupné bydlení

Workshopový cyklus „Práce s informacemi při sociálním začleňování“ je určen všem, kteří se podílejí na sociálním začleňování. Jedná se o sérii workshopů k využívání informací při rozhodování a plánování politik sociálního začleňování na krajské úrovni. Práci s informacemi, plánování a realizaci opatření a sledování důsledků realizace na krajské úrovni chápeme jako společnou práci všech aktérů působících v území. Workshopový cyklus je tedy určen všem, kteří se na sociálním začleňování podílejí – zástupcům krajů, obcí, poskytovatelů služeb, místních akčních skupin a všem dalším, které zajímá práce s informacemi v souvislosti se sociálním začleňováním.

Účelem sociálního začleňování je zlepšovat životní podmínky a narovnávat přístup k příležitostem. Efektivní využívání informací všechny související procesy ulehčí, i když se to může na první pohled zdát jako práce navíc. Politika založená na datech (evidence-based) pracuje s těmito otázkami: Co jsou příčiny viditelných problémů? Jak najít sdílené definice problémů i opatření? Kam a jak zacílit pozornosta podporu? Co funguje a proč? K jakým změnám ve sledovaných oblastech dochází? Jaké jsou trendy a jaký může být předpokládaný vývoj situace? Pro zodpovězení těchto, a dalších otázek, potřebujeme dostupné průběžné informace a účelně zvolené ukazatele, které umožní pohled do situace v území i sledování změn u cílových skupin.

V rámci šesti workshopů budeme diskutovat o relevantních zdrojích informací, způsobech jejich využití a možnostech systematičtějšího uchopení průběžného monitoringu sociálního vyloučení a intervencí sociálního začleňování na krajské úrovni. Zkušenosti a názory na věc s námi budou sdílet odborníci, kteří se sociálnímu vyloučení a začleňování věnují jak z pohledu výzkumníků a analytiků, tak odborníků z praxe — těch, kteří přicházejí s návrhy opatření nebo jsou jejich nositeli. Budeme s nimi mít také možnost diskutovat o přínosech a úskalích různých přístupů. Ambicí workshopů není podrobně zodpovědět uvedené otázky. Naším cílem je, abyste odcházeli s přehledným seznamem informačních zdrojů, znalostmi různých metodologických přístupů k tématu, zásobou návrhů využitelných ukazatelů daných do souvislostí a abyste měli možnost diskutovat s různorodou skupinou lidí, kteří o evidence-based přístup k sociálnímu začleňování v rámci své práce usilují.

Anotace workshopového cyklu je ke stažení ZDE.

Jednotlivé workshopy:

  • 28. dubna 2022 ...  Úvod do problematiky: Evidence-based přístup k politikám sociálního začleňování: Definice a metodologické uchopení mapování sociálního vyloučení a sociálně vyloučených lokalit; kraj jako aktér sociálního začleňování, monitoring v oblasti síťování sociálních služeb a související mapování potřeb
  • 31. května 2022 ... Děti ohrožené sociálním vyloučením a školním neúspěchem: Zdroje informací, cíle podpory v této oblasti, související indikátory monitoringu — základní přehled o problematice a spolupráce relevantních aktérů
  • 28. června 2022 ... Sociální bydlení: Zdroje informací, definice souvisejících pojmů, cíle podpory, vyčíslování potřebnosti a identifikace relevantních aktérů
  • 22. září 2022 ... Přístup ke zdravotní péči: Souvislosti mezi chudobou a zdravím, zdroje informací, identifikace problémů a relevantních aktérů, indikátory monitoringu
  • 25. října 2022 ... Komunikace: Využití informací — zpracování a šíření informací směrem k širší veřejnosti, politické reprezentaci i kolegům
  • 22. listopadu 2022 ... Prezentace průběžných závěrů: Workshop k možnostem nastavení krajských monitoringů sociálního vyloučení a intervencí sociálního začleňování

Místo konání:

Všechny akce se uskuteční v uvedených termínech vždy od 10:00 do 16:00 hodin v prostorách Akademie veřejného investování MMR, Praha, Pařížská 4.

Registrace:

Registrace probíhají do 10. dubna 2022 prostřednictvím tohoto FORMULÁŘE. Workshopový cyklus je koncipován jako celek, proto v případě velkého zájmu o nabízené workshopy upřednostníme ty přihlášené, kteří se budou chtít zúčastnit celého cyklu. Je však možné zaregistrovat se jen na některé z nabízených workshopů.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na e-mail: eliska.buocikova@mmr.cz 

Workshopový cyklus je realizován v rámci projektu OPZ Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování, reg. č. projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191.

Převzato z webu Sociální začleňování

Soubory ke stažení