Webináře na téma Dostupné bydlení a Housing First

18. 11. 2020
Projekt Podpora sociálního bydlení připravil na měsíc prosinec sérii pěti webinářů k tématu sociální bydlení a Housing First.
  • Dostupné bydlení

Webináře jsou realizovány v rámci projektu Sociální bydlení -  metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539). V prosinci jsou naplánovány následující tematické webináře:

2.12. 2020      Evaluace projektu Podpora sociálního bydlení 

V rámci projektu Podpora sociálního bydlení poskytovalo MPSV mezi lety 2017 a 2020 metodickou podporu 16 obcím, které se rozhodly pilotovat vlastní systém sociálního bydlení. Na tomto webináři Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. představí výsledky a doporučení jedné ze čtyř evaluačních zpráv, konkrétně Evaluační zprávu B, která se věnuje vyhodnocení přínosů systémového projektu MPSV pro obce a další aktéry.

9.12. 2020      Dávky na bydlení II 

Webinář je druhou částí ze série webinářů spolupořádaných s Platformou pro sociální bydlení, z. s., ve kterých se Mgr. et Mgr. Adam Fialík věnuje otázce dávek na bydlení. První díl byl věnován hmotné nouzi a bydlení, druhý webinář seznámí s různými situacemi, v nichž je možné čerpat dávky mimořádné okamžité pomoci. Dále bude podrobně představen příspěvek na bydlení, zejména:

  • kdo a kdy má nárok,
  • jaké je rozhodné období,
  • jak se určuje výše
  • další zajímavosti z praxe.

Závěrečná část webináře bude věnována vztahu doplatku na bydlení a příspěvku na bydlení.

11.12. 2020      Otevřený dialog I 

První díl webináře představí, co je metoda Otevřeného dialogu, která se zaměřuje na komplexní způsob organizace péče o duševní zdraví, jaká jsou její východiska, jaké kolem ní kolují mýty, jak se dá Otevřený dialog využít v praxi s různými cílovými skupinami a jak se používá při práci s lidmi bez domova. Webinářem bude provázet Mgr. Tereza Pokorná a Pavla Schönová.

14.12. 2020      Otevřený dialog II 

Ve druhé části webináře bude možnost zhlédnout praktickou ukázku intervize Otevřeného dialogu. Touto částí bude provázet Tereza Pokorná, Pavla Schönová, Martina Semerádová a Adi Hasanbašić.

17.12. 2020      Hranice práce s klientem a prevence proti vyhoření 

V tomto webináři Mgr. Nela Mátlová nastíní, jak pracovat s hranicemi u sebe i klientů a se vzájemnými očekáváními. Zájemci se dozví, kam může překračování hranic vést a jak se chránit. Naučíte se lépe pracovat s emocemi, které spolupráci s klienty ovlivňují. Dotkneme se společně tématu manipulace a toho, proč jí podléháme. Dále se seminář bude věnovat psychohygieně a prevenci syndromu vyhoření.

Veškeré podrobnější informace budou včas zveřejněny zde na webu či na facebookové stránce projektu Sociální bydlení v ČR.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.