O Paktu zaměstnanosti KHK

Pakt zaměstnanosti představuje platformu pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje.

Pakt je smluvně uzavřeným partnerstvím bez právní subjektivity. Celkem sedm signatářů dne 24. června 2016 podepsalo dohodu o partnerství:

 • Královéhradecký kraj
 • Česká republika – Úřad práce ČR
 • Statutární město Hradec Králové
 • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
 • Regionální rada odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Královéhradeckého kraje
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
 • Centrum investic, rozvoje a inovací

Všechny organizace, které se k dohodě připojí, se zavazují participovat na poli rozvoje našeho regionu v oblasti zaměstnanosti, vytváření podmínek pro vznik pracovních příležitostí, odstraňování nerovností na trhu práce, nebo například na vytváření dlouhodobé strategie zaměstnanosti.

Role – principy paktu:

 • transparentnost procesů a odpovědnost za jejich dodržování;
 • spolupráce partnerů na základě znalosti místních potřeb, s využitím dat a indikátorů;
 • strategický přístup, který jde nad rámec běžné realizace projektů a programů a dokáže se adaptovat na změny v globální ekonomice;
 • kapacita k zajištění výsledků prostřednictvím vhodného monitorování a hodnocení;
 • zapojení do partnerské spolupráce na mezinárodní i národní úrovni s cílem sdílení zkušeností a zajištění efektivního dialogu s vládou a jednotlivými ministerstvy.

Aktivity paktu:

 • vytváření podmínek pro vznik více a lepších pracovních příležitostí zejména pro obyvatele Královéhradeckého kraje, s vazbou na jejich životní a rodinné podmínky;
 • odstraňování regionálních i oborových disparit na trhu práce;
 • analýza problémů, představ a cílů regionálních aktérů v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a ekonomického rozvoje a jejich zasazení do globálních vývojových trendů;
 • příprava společné dlouhodobé strategie zaměstnanosti a její prosazování prostřednictvím systémových doporučení a koordinovaných aktivit na krajské, místní i národní úrovni včetně podnětů pro legislativní změny;
 • realizace strategie prostřednictvím střednědobých integrovaných programů, synergicky fungujících projektů a koordinovaných aktivit jednotlivých partnerů.