Organizační struktura

Základní informace o struktuře fungování Paktu. Struktura Paktu vychází z analýzy koordinačních postupů již existujících a fungujících paktů v ČR i v zahraničí. Struktura zároveň reflektuje specifika Královéhradeckého kraje a složení ustavujících signatářů. Smyslem je dosažení transparentnosti procesů a širokého regionálního partnerství v území.

Organizační struktura Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje má tři základní úrovně:

 • strategickou úroveň řízení
 • koordinační úroveň řízení
 • operativní úroveň řízení

1. Strategická úroveň řízení – Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK

Řídící výbor je zodpovědný za strategické řízení procesů a implementaci pracovních aktivit Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, má pravomoc projednávat a schvalovat strategie, monitoring aktivit paktu a spolupracuje při navrhování a prosazování systémových opatření. Řídící výbor také vyjadřuje souhlas s realizací projektů navázaných na existenci Paktu zaměstnanosti.

Řídící výbor jmenuje členy Výkonné rady Paktu zaměstnanosti KHK a Výkonného manažera.

Řídící výbor rozhoduje na základě přijatých pravidel rozhodování – Stanovy.

Členem řídícího výboru je vždy jeden zástupce každého signatáře Paktu zaměstnanosti.


2. Koordinační úroveň řízení – Výkonná rada Paktu zaměstnanosti KHK

Výkonná rada je pověřena výkonnými pravomocemi ke strategickému řízení Paktu zaměstnanosti KHK. Členem výkonné rady paktu je vždy jeden stálý zástupce každého signatáře Paktu zaměstnanosti a dále jeden stálý zástupce každé organizace, jejíž činnost souvisí s řešením problematiky oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Členství ve výkonné radě paktu schvaluje Řídicí výbor.

Výkonná rada se schází dle potřeby k řešení úkolů, problémů a témat v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, minimálně každé dva měsíce, pravděpodobně však častěji (1x měsíčně).

K řešení hlavních či akutních témat bude výkonná rada v případě potřeby zřizovat pracovní skupiny.


3. Operativní úroveň řízení – sekretariát Paktu zaměstnanosti KHK

Sekretariát Paktu zaměstnanosti KHK úzce spolupracuje s Řídícím výborem a Výkonnou radou. Na sekretariátu jsou evidovány a archivovány zápisy a veškerá další písemná sdělení.

Manažer Paktu zaměstnanosti KHK je jmenován Řídícím výborem Paktu zaměstnanosti KHK. Manažer koordinuje činnost realizačního týmu, činnosti související s obsahovým naplněním strategických dokumentů paktu a zajišťuje přenos informací Výkonné radě a Řídícímu výboru. Manažer je pověřen k zastupování Paktu zaměstnanosti KHK na setkáních teritoriálních paktů zaměstnanosti.


Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje


Zástupce signatáře:

 1. Královéhradecký kraj
 2. Úřad práce České republiky – krajská pobočka Hradec Králové
 3. Svaz průmyslu a dopravy ČR
 4. Krajská hospodářská komora KHK
 5. Regionální rada ČMKOS v KHK
 6. Statutární město Hradec Králové
 7. Centrum investic, rozvoje a inovací

Další organizace:

 1. Univerzita Hradec Králové
 2. Regionální agrární komora KHK
 3. CzechInvest – regionální pobočka KHK (Mgr. Martina Ceplová, ředitelka)
 4. Zástupce krajské sítě MAS
 5. Zástupce menších měst – Svaz města a obcí ČR
 6. Zástupce Strategie inteligentní specializace – RIS 3 manažer pro Královéhradecký kraj
 7. Zástupce Asociace exportérů
 8. Zástupci středních a vyšších odborných škol

Kromě členů se účastní stálí hosté, ať již na samotné výkonné rady, nebo v pracovních skupinách.