Platforma dostupného bydlení v KHK - Výstupy a závěry jednání

Čtvrté jednání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje

V úterý dne 30.6. 2020 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za přítomnosti náměstka hejtmana Vladimíra Dernera odpovědného za oblast sociálních věcí uskutečnilo čtvrté setkání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje.

Hlavním tématem bylo představení projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191). Královéhradecký kraj je v projektu zapojen jako partner a to právě pro oblast dostupného a sociálního bydlení. Na jednání platformy proběhla diskuze nad možnými tématy, kterými se projekt může zabývat.  


Třetí jednání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za přítomnosti náměstka hejtmana Vladimíra Dernera odpovědného za oblast sociálních věcí uskutečnilo třetí setkání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje.

Cílem setkávání zástupců institucí, které se věnují této problematice je přenos informací, sdílení dobré praxe a koordinace aktivit. Do její činnosti jsou zapojeni zástupci Královéhradeckého kraje, Agentury pro sociální začleňování, MMR, MPSV, Úřadu práce, zástupci obcí a MAS v KHK, Univerzita Hradec Králové, Oblastní charita v Hradci Králové, zástupci neziskového sektoru a sociálních podniků a další aktéři pracující s cílovými skupinami sociálního bydlení (vazební věznice, dětský domov apod.). Zástupci CIRI informovali přítomné o realizovaných aktivitách a vyzvali k pokračování spolupráce, především při hledání a šíření příklad dobré praxe, kterou můžeme prezentovat v rámci webové platformy www.dostupnebydlenihk.cz a šířit mezi laickou i odbornou veřejnost. Odbor sociálních věcí KÚ KHK představil výsledky dotazníkového šetření, které provedl v uplynulých měsících mezi obcemi s rozšířenou působností a obcemi s pověřeným obecním úřadem v Královéhradeckém kraji. Cílem šetření bylo zmapování množných variant bydlení jako nástrojů pomoci na úrovni obcí pro osoby v bytové nouzi. Zástupci CIRI následně seznámili přítomné s výsledky demografické prognózy Královéhradeckého kraje do roku 2050 a projednali řešení problematiky dostupného bydlení v rámci aktuální Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+. Posledním bodem programu byla informace o přípravě inovačního projektu Agentury pro sociální začleňování, který by přispět k prosazování proaktivních, evidence-based přístupů k tvorbě politik sociálního začleňování na všech úrovních veřejné správy. Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření sítě aktérů z různých úrovní veřejné správy spolupracujících při sdílení a analýze dat a vytváření politik.  Královéhradecký kraj by se do projektu mohl zapojit právě v oblasti dostupného a sociálního bydlení, v nejbližší době tak dojde ve spolupráci se členy Platformy ke specifikaci konkrétních kroků.


Druhé jednání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje (listopad 2018)

Druhé jednání Platformy dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji se uskutečnilo 30. listopadu 2018. Členové Platformy zde projednali složení a role Platformy a především diskutovali o problémech a potřebách jednotlivých cílových skupin dostupného bydlení v KHK. V rámci jednání dále Agentura pro sociální začleňování představila dokument Odhad velikosti cílové skupiny pro věcný záměr zákona o sociálním bydlení, který sumarizuje odhady velikosti cílové skupiny osob a domácností bez bydlení v ČR. CIRI zde rovněž prezentovalo výstupy z dotazníkového šetření mezi obcemi KHK v rámci zpracování Strategie rozvoje kraje 2021+ z oblasti bydlení a bytového výstavby. Oba dokumenty a závěry z jednání jsou k dispozici na odkazech níže:


První jednání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje - kulatý stul na téma sociální bydlení (květen 2018)

Sociální bydlení bylo diskutováno rámci 2. Veletrhu sociálního podnikání, který se uskutečnil v květnu 2018 v Hradci Králové. Zde se na téma sociálního bydlení konal kulatý stůl. Cílem tohoto setkání bylo zjistit, koho nejvíce tíží a kde je největší potřeba zajištění sociálních bytů v Královéhradeckém kraji, zda v Královéhradeckém kraji může vzniknout platforma, která by se pokusila řešit problém sociálního bydlení v rámci možností, které nabízí Královéhradecký kraj a jaké jsou největší překážky při výstavbě sociálních bytů. Závěry z kulatého stolu na téma sociální bydlení naleznete v následujícím dokumentu:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.