Platforma dostupného bydlení v KHK - Výstupy a závěry jednání

Platforma dostupného bydlení Královéhradeckého kraje se sešla nad návrhem Zákona o podpoře v bydlení 

V bytové nouzi - na ulici, v ubytovnách, azylových domech nebo také v extrémně přelidněných bytech či v nevyhovujícím bydlení bez vody žije nejméně 270 tisíc lidí. Vyplývá to ze sčítání lidí bez domova, které si nechalo vypracovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na tuto situaci reaguje Ministerstvo pro místní rozvoj, na kterém je již více jak rok v přípravě návrh zákona o podpoře v bydlení. Zákon by měl pomoci jak lidem v bytové nouzi, tak i těm, kteří jsou ohroženi rostoucími cenami bydlení.

Členové platformy a několik starostů z obcí Královéhradeckého kraje se sešli 10. února 2023 se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Společně diskutovali nad návrhem zákona, zejména řešili problematiku role obce s rozšířenou působností a kraje a důležitým tématem byly také finanční možnosti podpory rozvoje nájeního bydlení v obcích.  

Podklady:


Zástupce platformy se stal členem expertní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí

Mgr. Jana Hanušová z Centra investic, rozvoje a inovací zastupuje Platformu dostupného bydlení Královéhradeckého kraje v expertní skupině MPSV zaměřené na oblast sociálního a dostupného bydlení. Kraj tak má možnost sdílet své zkušenosti a problémy na národní úrovni a diskutovat klíčové oblasti, které jsou na národní úrovni připravovány.

Šesté jednání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje

Ve čtvrtek dne 16.12. 2021 se uskutečnilo další jednání Platformy tentokrát v on-line prostředí. Hlavním diskuzním tématem byla specifikace koordinační role kraje v oblasti bydlení. CIRI seznámilo přítomné s možnostmi financování oblasti bydlení z evropských dotačních zdrojů. V následujících letech bud emožné využít pro investiční projekty Integrovaný regionální operační program 2021+ a pro navazující neinvestiční projekty OP Zaměstnanost+.


Páté jednání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje

Ve středu dne 23.6. 2021 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za přítomnosti radního Adama Valenty uskutečnilo další setkání členů Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje. 

Na jednání byl představen a prezentován dokument "Přínosy sociálního bydlení pro obce", který byl vytvořen v rámci projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování". Jedná se o stručný dokument zaměřený na představení hlavních výhod a přínosů sociálního a dostupného bydlení z perspektivy vedoucích představitelů obcí. Dokument je ke stažení v sekci Metodiky a analýzy. Diskutovány byly také možné role kraje v oblasti bytové politiky. Na jednání byly odprezentovány také výstupy z dotazníkového šetření, které v období duben až květen zrealizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací. Dotazníkové šetření bylo zrealizováno mezi obcemi s pověřeným obecním úřadem. Hlavním tématem byla problematika sociálního a dostupného bydlení v jednotlivých obcích kraje. V první části se dotazování zaměřilo na vnímání základních pojmů týkajících se dostupného a sociálního bydlení, v druhé části obce popsaly aktuální situaci a potřeby na svém území. 


Čtvrté jednání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje

V úterý dne 30.6. 2020 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za přítomnosti náměstka hejtmana Vladimíra Dernera odpovědného za oblast sociálních věcí uskutečnilo čtvrté setkání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje.

Hlavním tématem bylo představení projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování" (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191). Královéhradecký kraj je v projektu zapojen jako partner a to právě pro oblast dostupného a sociálního bydlení. Na jednání platformy proběhla diskuze nad možnými tématy, kterými se projekt může zabývat.  


Třetí jednání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za přítomnosti náměstka hejtmana Vladimíra Dernera odpovědného za oblast sociálních věcí uskutečnilo třetí setkání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje.

Cílem setkávání zástupců institucí, které se věnují této problematice je přenos informací, sdílení dobré praxe a koordinace aktivit. Do její činnosti jsou zapojeni zástupci Královéhradeckého kraje, Agentury pro sociální začleňování, MMR, MPSV, Úřadu práce, zástupci obcí a MAS v KHK, Univerzita Hradec Králové, Oblastní charita v Hradci Králové, zástupci neziskového sektoru a sociálních podniků a další aktéři pracující s cílovými skupinami sociálního bydlení (vazební věznice, dětský domov apod.). Zástupci CIRI informovali přítomné o realizovaných aktivitách a vyzvali k pokračování spolupráce, především při hledání a šíření příklad dobré praxe, kterou můžeme prezentovat v rámci webové platformy www.dostupnebydlenihk.cz a šířit mezi laickou i odbornou veřejnost. Odbor sociálních věcí KÚ KHK představil výsledky dotazníkového šetření, které provedl v uplynulých měsících mezi obcemi s rozšířenou působností a obcemi s pověřeným obecním úřadem v Královéhradeckém kraji. Cílem šetření bylo zmapování množných variant bydlení jako nástrojů pomoci na úrovni obcí pro osoby v bytové nouzi. Zástupci CIRI následně seznámili přítomné s výsledky demografické prognózy Královéhradeckého kraje do roku 2050 a projednali řešení problematiky dostupného bydlení v rámci aktuální Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+. Posledním bodem programu byla informace o přípravě inovačního projektu Agentury pro sociální začleňování, který by přispět k prosazování proaktivních, evidence-based přístupů k tvorbě politik sociálního začleňování na všech úrovních veřejné správy. Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření sítě aktérů z různých úrovní veřejné správy spolupracujících při sdílení a analýze dat a vytváření politik.  Královéhradecký kraj by se do projektu mohl zapojit právě v oblasti dostupného a sociálního bydlení, v nejbližší době tak dojde ve spolupráci se členy Platformy ke specifikaci konkrétních kroků.


Druhé jednání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje (listopad 2018)

Druhé jednání Platformy dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji se uskutečnilo 30. listopadu 2018. Členové Platformy zde projednali složení a role Platformy a především diskutovali o problémech a potřebách jednotlivých cílových skupin dostupného bydlení v KHK. V rámci jednání dále Agentura pro sociální začleňování představila dokument Odhad velikosti cílové skupiny pro věcný záměr zákona o sociálním bydlení, který sumarizuje odhady velikosti cílové skupiny osob a domácností bez bydlení v ČR. CIRI zde rovněž prezentovalo výstupy z dotazníkového šetření mezi obcemi KHK v rámci zpracování Strategie rozvoje kraje 2021+ z oblasti bydlení a bytového výstavby. Oba dokumenty a závěry z jednání jsou k dispozici na odkazech níže:


První jednání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje - kulatý stul na téma sociální bydlení (květen 2018)

Sociální bydlení bylo diskutováno rámci 2. Veletrhu sociálního podnikání, který se uskutečnil v květnu 2018 v Hradci Králové. Zde se na téma sociálního bydlení konal kulatý stůl. Cílem tohoto setkání bylo zjistit, koho nejvíce tíží a kde je největší potřeba zajištění sociálních bytů v Královéhradeckém kraji, zda v Královéhradeckém kraji může vzniknout platforma, která by se pokusila řešit problém sociálního bydlení v rámci možností, které nabízí Královéhradecký kraj a jaké jsou největší překážky při výstavbě sociálních bytů. Závěry z kulatého stolu na téma sociální bydlení naleznete v následujícím dokumentu: