Příležitost pro začátek

 

Základní informace o projektu 
Registrační číslo projektu: CZ.03.01.01/00/23_052/0002661
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Priorita: 1. Budoucnost práce
Nositel projektu: Královéhradecký kraj
Partneři projektu:  Centrum investic, rozvoje a inovací
Úřad práce České republiky – krajská pobočka KHK
Celkové náklady projektu: 14.824.136,68 Kč
Dotace: 13.341.723,01 Kč
Doba realizace: 1. listopadu 2023–31. října 2025

Cíl projektu:

Zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí v Královéhradeckém kraji, kteří mají na startu své pracovní kariéry ztížené podmínky vlivem zdravotního stavu či sociálního statutu, prostřednictvím rozvoje základních kompetencí, aktivit zaměřených na získání pracovních návyků a zkušeností a zprostředkování odborné praxe. Propojit svět  speciálních a praktických středních škol s podniky zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce a navázat  dlouhodobou spolupráci firem z volného i chráněného trhu práce se těmito školami, dětskými domovy či dalšími institucemi.

Cílová skupina:

 • žáci a studenti posledních ročníků škol – střední škola, vyšší odborná škola
 • absolventi středních a vyšších odborných škol
 • mladí lidé bez praxe mladší 30 let tj. do 29 let včetně

Při realizaci projektu bude probíhat úzká spolupráce se středními speciálními školami, dětskými domovy, pěstounskými rodinami a sociálními kurátory, odborem školství, ORP z Královéhradeckého kraje a dalšími organizacemi zřizovanými MŠMT a MPSV.

Územní dopad:

 • cílová skupina – z celé ČR, mladí lidé studující či pobývající na území KHK
 • realizace aktivit – kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Středočeský

Klíčové aktivity projektu:

 • Nábor a individuální práce s cílovou skupinou
 • Poradenství, motivační aktivity a vzdělávání
 • Pracovní tréninky
 • Odborné praxe

KA1: Nábor a individuální práce s cílovou skupinou

 • Výběr vhodného uchazeče do projektu
 • Pohovor s mentorkou
 • Sestavení individuálního plánu podpory a aktivit
 • Podpis vstupu do projektu

KA2: Poradenství, motivační aktivity a vzdělávání

 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce

  • Vzdělávání v oblasti trhu práce (časový rozsah 4-5 hod.) – zvyšování obecných měkkých dovedností, např. nácvik sebeprezentace, přijímací pohovor, motivační dopis, životopis, čtenářská gramotnost
  • Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti (časový rozsah 4 hod.) – finanční a numerická gramotnost u osob s nízkou úrovní kvalifikace a u osob s dluhy či o rozvoj digitálních kompetencí apod.
  • Vzdělávání v oblasti základů pracovního práva (časový rozsah 4 hod.) – základy v oblasti pracovně právní legislativy

   

 • Motivační aktivity

  • Profesní seniorita (délka trvání 3-6 pracovní dny, časový rozsah 16 hod.) – zaměřeno na získání dovedností pro řízení vlastní pracovní kariéry, na motivaci účastníků k dalšímu vzdělávání a osobnímu rozvoji, naučení se vybalancovat osobní a pracovní život
  • Individuální koučink (délka trvání 4-6 měsíců) – motivace k životní změně a k dosažení vlastních cílů

   

 • Doplňkové vzdělávání

  • Možnost dalšího vzdělávání – rekvalifikace, vzdělávání, zkoušky k získání profesní kvalifikace

KA3: Pracovní tréninky

 • vyzkoušení si různých pracovních pozic v reálném prostředí firmy
 • realizace během pracovních dní kalendářního roku
 • budou probíhat převážně ve firmách na volném trhu práce
 • součástí může být exkurze po celé provozovně dané firmy a představení dalších pracovních pozic
 • trénink jednodenní v rozsahu 3-5 hodin
 • počítá se zajištěním dopravy a případně i stravování

 KA4: Odborné praxe

 • návaznost na pracovní trénink
 • realizace v průběhu kalendářního roku po dohodě se zaměstnavatelem
 • rozsah minimum 40 hodin, maximum 3 měsíce
 • praktikant uzavře se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 • praxe je finančně ohodnocena reálnou mzdou, odpovídající běžnému zaměstnání, včetně odvodů pojistného
 • počítá se zajištěním dopravy, případně dalších nezbytných nákladů pro zdárnou realizaci odborné praxe 

Kontaktní osoby:

Hlavní koordiátorka:

Mgr. Jana Sklenářová

Centrum investic, rozvoje a inovací

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Telefon:  775 553 929
E-mail: sklenarova@cirihk.cz

 

Kontakt pro školy:

 

Mgr. Jana Staňková

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 724870461

E-mail: jstankova@kr-kralovehradecky.cz

 

Kontakt pro firmy:

Ing. Jana Smetanová

Centrum investic, rozvoje a inovací

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 724 971 702
E-mail: smetanova@cirihk.cz

 

Kontakt pro dětské domovy, OSPOD a adalší instituce:

 

Mgr. Michaela Hanušová

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 603162774

E-mail: mhanusova@kr-kralovehradecky.cz