Dostupné bydlení - Projekt Agentura jako inovační aktér politiky sociálního začleňování

Projekt je zaměřen na prosazování proaktivních, evidence-based přístupů k tvorbě politik sociálního začleňování na všech úrovních veřejné správy (tj. rozhodnutí činěná na základě průkazných dat).

Registrační číslo:

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na vytvoření a pilotní otestování tzv. generativní produkční sítě, tj. sítě spolupracujících institucí na národní a lokální úrovni, které budou společně vytvářet přidanou hodnotu/inovaci v oblasti sociálního začleňování. Dojde k posílení kapacit a vytvoření nových nástrojů pro analýzu situace, přípravu a vyhodnocování politik v oblasti sociálního začleňování, které budou založené nad rámec obvyklého využití dat při návrhu a hodnocení politik (principy tzv. evidence-based policy) intenzivně využívat meziresortní spolupráci a sdílení dat, informací a jejich interpretací napříč různými úrovněmi veřejné správy (ministerstva, kraje, obce).

Celkový rozpočet projektu:

  • Celkem: 29 968 584 Kč
  • EU: 27 230 354,45 Kč
  • Státní rozpočet:: 2 738 229,55 Kč 

Doba realizace projektu: 

1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

Cílova skupina projektu: 

  • Oragány veřejné správy na centrální, regionální a lokální úrovni.
  • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území partnerů projektu ovlivňované politikami a opatřeními financovanými nebo zajišťovanými partnery projektu. 

Více informací naleznete zde.