Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje 2019+

Strategie zaměstnanosti je:

 • střednědobý koncepční dokument, který orientuje vývoj regionu v oblasti hospodářské a sociální ve vazbě na lidské zdroje
 • nástroj pro aktivity Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

 Společná vize:

→ Královéhradecký kraj je příjemným a atraktivním místem pro spokojený život, práci a úspěšné podnikání.

→ Svou ekonomickou prosperitu staví na vzdělané a flexibilní pracovní síle, příznivém podnikatelském prostředí a podporuje rozvoj progresivních oborů.

→ Vnímá odpovědnost za své obyvatele a má nastaven systém spolupráce v oblasti sociálního začleňování.

Hlavní cíle:

 • Posilovat soudržnost a usilovat o vyvážený, udržitelný a ekologicky příznivý rozvoj jednotlivých území kraje.
 • Posilovat samostatnost, zodpovědnost a vzájemnou soudržnost občanů, sounáležitost a hrdost ve vztahu k místu, kde žijí.
 • Zajistit obyvatelům všech věkových skupin pestré a kvalitní možnosti vzdělávání včetně alternativních způsobů.
 • Zvyšovat znalosti, dovednosti a možnosti uplatnění absolventů škol, posilovat flexibilitu a mobilitu zaměstnanců.
 • Rozvíjet intenzivní spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli.
 • Podporovat stabilizaci činorodých a samostatných mladých lidí v kraji.
 • Zlepšit společenské, pracovní i sociální postavení seniorů v kraji.

 

Strategie ke stažení:


Prioritní oblast A. Nabídka pracovní sily – flexibilní a vzdělaná pracovní síla

 • maximálně využít potenciál každého jedince v regionu
 • zkvalitňovat vzdělávací systém v návaznosti na potřebné kompetence absolventů
 • rozvíjet možnosti dalšího vzdělávání
 • vytvářet nové příležitosti pro zvyšování znalostí a dovedností jedince v jakékoliv fázi lidského života
 • rozvíjet partnerství na trhu práce
 • zvyšovat adaptabilitu a mobilitu pracovní síly

 

Prioritní oblast B. Poptávka trhu práce

 • zvyšovat konkurenceschopnost ekonomiky
 • stimulovat rozvoj podnikání na území kraje
 • posilovat inovační schopnosti firem zejména těch malých a středních
 • podnikatelského prostředí pro stávající i nové podniky na území kraje

 

Prioritní oblast C. Prostředí a sociální začleňování

 • odstraňovat územní disparity
 • vytvářet kvalitní prostředí pro skupiny obyvatel znevýhodněné na trhu práce a zvyšovat jejich míru zaměstnanosti
 • mít možnost v regionu aktivně stárnout
 • stimulace mezigeneračního soužití
 • integrovat kvalifikované zahraniční pracovníky a jejich rodiny