Výzkumné organizace v Královéhradeckém kraji

Mapa výzkumných a podpůrných organizací v Královéhradeckém kraji (kliknutím na šipky vlevo nahoře si rozbalíte legendu, přibližte si mapu pro zobrazení všech organizací, v mapě se můžete pohybovat tak, jak jste zvyklí z jiných online map)


Medailonky výzkumných organizací v Královéhradeckém kraji

Česká zemědělská univerzita

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje, Okresní agrární komora Hradec Králové, Okresní agrární komora Jičín a Česká lesnická akademie Trutnov zajišťují v konzultačních střediscích v Hradci Králové, Trutnově a Jičíně pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze bakalářské a magisterské studium v oborech zaměřených na veřejnou správu, administrativu, regionální rozvoj, lesnictví a rozvoj venkovského prostoru. Obory jsou garantovány Provozně ekonomickou fakultou a Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Předpokládaný stav studentů v akademickém roce 2014-2015 je cca 800.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) se výzkumně zaměřuje především na následující oblasti – (1) bioindikátory v klinické medicíně, (2) onkochirurgie a transplantologie, (3) stárnutí a péče o starou populaci, zlepšení kvality života ve stáří, (4) neurodegenerativní onemocnění (zacílené na vývoj farmakoterapie Alzheimerovy nemoci) a (5) moderní diagnostika - vývoj metod a jejich validace v klinické medicíně. FN HK je velmi aktivní v oblasti smluvního výzkumu, zejména typu klinické hodnocení léčiv a laboratorní hodnocení, jak pro tuzemské tak zahraniční farmaceutické firmy (každoročně probíhá obvykle více než 230 klinických hodnocení a laboratorních studií). Dalšími oblastmi smluvního výzkumu jsou syntéza potenciálních léčiv na zakázku, optimalizace materiálů pro aplikaci ve zdravotnictví, přístrojů a nástrojů pro lékařské použití atd. FN HK je majitelem 6 patentů a 2 užitných vzorů a každoročně přihlašuje 2-3 perspektivní výsledky výzkumu k průmyslově právní ochraně. FN HK zaměstnává čistě na výzkum celkem 28,27 FTE, přičemž ale většina zaměstnaných lékařů má ve své náplni práce i výzkum. Ve FN HK působí ročně několik desítek doktorandů ze všech královéhradeckých fakult. FN HK výzkumně spolupracuje s celou řadou významných zahraničních pracovišť a její zaměstnanci jsou členové předních světových odborných organizací.

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF) se zaměřuje především na výzkum a vývoj nových léčiv, lékových forem, drug delivery systémů, biomedicíny (Centrum pro studium léčiv a dalších biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě závažných civilizačních onemocnění, Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém, Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky), klinickou farmacii a farmakoepidemiologii.  Pro firmy a výzkumné organizace je prováděn smluvní výzkum a vývoj např. nových léčiv a lékových forem.  Společně s firmami realizuje také pokročilejší kolaborativní výzkum. Ve spolupráci s firmami a výzkumnými organizacemi podala několik patentů.  FaF má založenu spin-off firmu – AB PHARMA s.r.o. Ve spolupráci s firmami jsou realizovány diplomové (ročně cca 220, z nichž je jich cca 35 vypracováno v zahraničí) a doktorské práce (ročně cca 30, z nichž cca 15 vypracováno ve spolupráci se zahraničím, cca 8 ročně ve spolupráci s firmami). Odborníci z praxe (farmaceutické firmy, nemocnice, aj.) jsou zapojeni do výuky např. průmyslové farmacie, sociální a klinické farmacie, biomedicínských disciplín, atd. FaF realizuje studium/pracovní zařazení zahraničních studentů/pracovníků v rámci doktorského studia a postdoktorandských pozic. FaF má širokou síť mezinárodní vazeb nejenom v zemích EU, ale i po celém světě jak pro stáže zaměstnanců/studentů, tak pro mezinárodní výzkumnou spolupráci. Řada akademických pracovníků je členem předních světových odborných organizací.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové má široké spektrum výzkumných aktivit od základního výzkumu až po prakticky zaměřený výzkum ve třech základních oblastech: (1) oblast civilizačních chorob postihujících kardiovaskulární a gastrointestinální systém, (2) oblast onkologie a hematoonkologie a (3) oblast personalizované medicíny a problematiky stárnutí. Výzkumná kapacita zahrnuje několik set vědeckých pracovníků a více než 250 studentů doktorských studijních programů, z nichž část je zapojena do společného výzkumu s aplikovanou sférou, recipročně fakulta umožňuje mladým vědcům z aplikované sféry studium v doktorských studijních programech.  Fakulta podporuje výměnné stáže studentů a vědců ve výzkumných organizacích i v aplikované sféře na národní i mezinárodní úrovni. Fakulta vytvořila a rozvíjí síť spolupracujících organizací biomedicínského výzkumu na regionální, národní i mezinárodní úrovni a podporuje zapojení vědeckých kolektivů do těchto výzkumných projektů včetně spolupráce s aplikovanou sférou.

Mikrobiologický ústav AV ČR

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. má na území Královéhradeckého kraje detašované pracoviště v Novém Hrádku. Jedná se o unikátní Laboratoř gnotobiologie, kde se základní výzkum soustřeďuje na význam střevní mikrobioty na vývoj civilizačních onemocnění jako jsou idiopatické střevní záněty, alergie, ateroskleróza, nádorová onemocnění a diabetes.  Vynikající výsledky dosahuje při studiu vývoje subpopulací T a B lymfocytů v ontogenezi prasat. Gnotobiologická laboratoř je jediným pracovištěm ve střední Evropě, kde se chovají bezmikrobní a gnotobiotická zířata (zvířata osazená známými druhy bakterií), která spolupracuje se špičkovými pracovišti v Evropě a v USA. Na pracovišti vypracovávají studenti bakalářské, diplomové a dizertační práce. V laboratoři se řeší projekty podporované Grantovou agenturou České republiky, MŠMT a MMR. V rámci přeshraniční spolupráce s Polskou republikou realizuje projekt  Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta a Pylové a potravinové alergie neznají hranice. Výzkumná organizace provádí také smluvní výzkum.

Státní ústav radiační ochrany

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. - pobočka Hradec Králové se specializuje komplexně na radiační ochranu, vývoj progresivních detekčních metod ionizujícího záření, na aplikovaný výzkum pro potřeby státu a to zejména výzkum bezpečnostní i výzkum pro dozorovou a správní činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky. V rámci výzkumu v tomto oboru spolupracuje s ústavy a firmami podobného zaměření, provádí vzdělávání v oblasti radiační ochrany, pořádá kurzy podle Atomového zákona nutné pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků RO, organizuje stáže pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA).

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové (UHK) se ve výzkumných aktivitách profiluje především přes Fakultu informatiky a managementu (např. aplikace ICT v průmyslových provozech (chytré sítě v energetice), multi-agentové systémy) a poměrně mladou Přírodovědeckou fakultu (např. aplikovaná matematická fyzika, senzory, snímání chování lidského těla (spolupráce s firmou LINET, IKEM), organická a analytická chemie). Výzkum na fakultách UHK je realizován na základě smluvní spolupráce a v rámci řešení vybraných vědeckých grantů od různých poskytovatelů TAČR, MPO, MŠMT (program COST CZ), spolupráce ČR a USA (program MŠMT KONTAKT II), apod. Samozřejmostí je zapojení magistrů a zejména studentů DSP na UHK do výzkumu a účast domácích i zahraničních odborníků z praxe na výuce, výzkumu i v rámci přípravy diplomových/ disertačních prací. Významným aktivitám se věnuje ¾ pracovníků UHK. 

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové odvozuje svoje zaměření od potřeb Armády České republiky, a soustředí se především na ochranu před účinky biologických a chemických zbraní. Výzkumné projekty v biologické oblasti jsou zaměřeny na metody detekce vysoce nebezpečných biologických agens a vývoj preventivních i terapeutických vakcín. V oblasti toxikologie a ochraně proti chemickým zbraním jsou prioritami vývoj antidot, moderní způsob jejich aplikace, analýzy účinku chemických agens na živé systémy a detekce otravných látek ve vodě. Třetí pilíř výzkumu je zaměřen na ochranu proti jaderným zbraním, zejména biodozimetrie. Fakulta spolupracuje s několika domácími firmami v oblasti CBRN výzkumu a s množstvím jak domácích, tak i zahraničních akademických a vojenských institucí.  Akreditované doktorandské studium je realizováno v 8 oborech primárně zaměřených v souladu se směry výzkumu.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. se zabývá problematikou ovocnářského výzkumu a vývoje u většiny ovocných druhů se zaměřením na tvorbu nových odrůd s využitím detekce genových markerů, ozdravováním jádrovin a peckovin biotechnologickými metodami, inovacemi pěstitelských technologií se zaměřením na snížení vstupu cizorodých látek do ekosystému sadu a životního prostředí a vývoj metod integrované produkce a organických systémů pěstování hospodářsky významných ovocných druhů. Pro smluvní partnery zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti testování nových přípravků, odrůd, pěstitelských systémů, ozdravovacích metod se zaměřením na bezvirózní primární zdroje. Ústav v rámci „Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin v ČR“ uchovává a hodnotí v polních kolekcích 2300 odrůd většiny ovocných druhů.  Dlouhodobě spolupracuje s významnými výzkumnými organizacemi v ovocnářsky vyspělých zemích.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno (VS Opočno) se zabývá aplikovaným výzkumem, poradní a expertizní činností v oboru pěstování lesa, a to s celostátní působností a pro všechny uživatele, správce a vlastníky lesa. Ve spolupráci s veřejnými i privátními vlastníky a dalšími lesnickými subjekty jsou realizovány výzkumné projekty národních agentur (např. NAZV, TAČR). Další formou spolupráce je smluvní výzkum a vývoj, např. pro VLS, s.p. nebo LČR, s.p. Mezi hlavní výstupy aplikovaného výzkumu realizovaného VS Opočno patří kromě klasických vědeckých a odborných publikací (články, knihy) také ověřené technologie, certifikované metodiky a mapy, výsledky promítnuté do právních norem, softwary a užitné vzory.  Důležitou součástí aktivit VS Opočno je i transfer poznatků výzkumu do praxe formou expertní a poradenské činnosti, pořádáním seminářů, exkurzí a instruktáží včetně poskytování odborných materiálů na webových stránkách.  Pracovníci stanice jsou zapojeni do aktivit mezinárodních lesnických organizací IUFRO a EFI a podílejí se na výuce studentů a vedení doktorandů FLE ČZU v Praze a LDF MENDELU v Brně.

Výzkumný ústav živočišné výroby

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i - pobočka Kostelec nad Orlicí se zabývá aplikovaným výzkumem využití potenciálu užitkovosti prasat, ve směru intenzity a efektivity reprodukčních a produkčních vlastností. Oddělení je zapojeno do programu ochrany genetických zdrojů jako specializované pracoviště pro kryokonzervaci spermatu a dalších biologických materiálů.

Zprostředkující organizace

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR plní od 23. 6. 1993 úlohu nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR. V rámci Systému inovačního podnikání v ČR má zastoupení v krajích ČR, kromě dalších činností a projektů provozuje domovskou stránku Technologický profil ČR (www.techprofil.cz). Vydává CD ROM Technologický profil ČR, aktuálně verzi 14, který vyjadřuje inovační potenciál ČR. Databáze Technologický profil ČR obsahuje aktuálně informace o 170 subjektech v Královéhradeckém kraji.

Centrum textilních technologií a vzdělávání

Centrum textilních technologií a vzdělávání, Dvůr Králové nad Labem, je akreditované pracoviště Společnosti vědeckotechnických parků ČR, orientované na obor textilního zušlechťování. Zaměřuje se především na transfer nových perspektivních technologií a vývoj nových ekologických postupů zušlechťování k udržení konkurenceschopnosti textilního průmyslu ČR. CTTV má silnou vazbu na vzdělávací instituce (Technická univerzita Liberec, Univerzita Pardubice, SŠIS Dvůr Králové n.L.) a střechové organizace jako je CLUTEX – Klastr technických textilií nebo Česká technologická platforma pro textil. Centrum je provozováno firmou INOTEX spol. s r.o., která vykazuje vysokou míru internacionalizace v otázkách nastavování a implementace oborových VaV politik EU, např. koordinuje evropský R&D program spolupráce BioTEX pro zavádění nastupujících průmyslových biotechnologií mezi Evropskou technologickou platformou pro textil (ETP) a sdružením EuropaBio). Je členem evropského sdružení textilních výzkumných institucí (TEXTRANET), pracuje v expertních skupinách ETP EURATEX (nové materiály, čistší technologie, ekologie).

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií (CTBT) je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzity Hradec Králové a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany v Brně. Podporuje aplikačně orientovaný výzkum a vývoj s cílem zrychlit a podpořit přenos výsledků výzkumu do praktického užívání poskytovateli zdravotnické péče a firmami z přidružených oborů, jež inovativní řešení přináší k uživatelům a tedy na běžné trhy. CTBT poskytuje služby výzkumníkům při směřování výzkumu a při dopracovávání výsledků výzkumu do úrovně raných produktů zajímavých pro aplikační firmy, současně poskytuje obdobné služby firmám, jež vyhledávají výzkumné služby či výzkumnou spolupráci s akademickými pracovišti. Spektrum služeb zahrnuje právní poradenství a podporu, budování průmyslově-právní ochrany, propojování vědeckých týmů s aplikačními firmami, zpracování analýz tržních a obchodních trendů ke konkrétním technologiím a následných projektů a strategií obchodního a technického rozvoje perspektivních technologií.

CzechInvest

o službách Agentury CzechInvest, konzultační služby pro oblast podpory podnikání ze strukturálních fondů a investičních pobídek. V oblasti investičních pobídek bylo na území Královéhradeckého kraje realizováno v letech 1993 – 2014 celkem 40 investičních projektů. V rámci těchto projektů byla přislíbena investice více než 36,2 mld. Kč a vytvořeno více než 10 tisíc pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o investice v oblasti výroby dopravních prostředků (včetně komponentů), dále o oblast elektronického a elektrotechnického průmyslu, chemického průmyslu, farmacie, strojírenství a textilního průmyslu. V rámci Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 – 2013 bylo v Královéhradeckém kraji podpořeno v rámci programu Inovace – inovační projekt více než 100 projektů s podporou ve výši 2 358 mil. Kč a v rámci programu Potenciál 26 projektů s výší podpory 364 mil. Kč. Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj je rovněž aktivně zapojena do projektu Platformy Investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje, prioritně v rámci oblasti podpory investičního prostředí (např. lákání PZI, péče o stávající investory, podnikatelské nemovitosti a brownfieldy).

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje se věnuje obecně podpoře podnikání s celokrajským pokrytím prostřednictvím svých jednatelství ve všech bývalých okresních městech Královéhradeckého kraje. V rámci své činnosti realizuje poradenské a vzdělávací aktivity zejména členské základně a rovněž svoji činností podporuje exportní aktivity firem z Královéhradeckého kraje.

Svaz průmyslu a dopravy

SPD je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Zaměřuje se na vytváření optimálních podmínek pro dynamický rozvoj podnikání v ČR, hájení zájmů svých členů, ale také na rozvoj členské základny, do které je zapojeno více než 100 firem se sídlem v Královéhradeckém kraji.

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s. je nezisková společnost založená Statutárním městem Hradec Králové. Zajišťuje základní infrastrukturu služeb se zaměřením na podporu podnikání a osob připravujících se na podnikání. Působí jako inkubátor pro začínající firmy, poskytuje zvýhodněný nájem a doprovodné služby (poradenství, koučing, mentoring, vyhledávání investora). Výraznou aktivitou je podpora začínajících talentů a podniků pomocí budování krajské start-up komunity a provozování coworkingového centra. Zároveň má statut druhého Microsoft inovačního centra v České republice s nabídkou navazujících služeb. Cílem aktivit je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa.  Kromě rozvoje podnikatelského prostředí ve městě a regionu zajišťuje propojení mezi terciárním školstvím, vědeckovýzkumnou základnou a podnikatelským prostředím.