Odborné praxe

Absolventům středních a vyšších odborných škol z Královéhradeckého kraje bude zprostředkována odborná praxe u zaměstnavatelů v regionu. Zaměstnavatelé, kteří umožní absolventům praxi, mají možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají. Zaměstnavatelé mají možnost následně pro praxi osvědčené praktikanty případně zaměstnat.

Délka trvání: červen, červenec, srpen
Časový rozsah: 150–300 hodin, 1 měsíc = maximálně 100 hodin
Poskytovatelé praxí: zaměstnavatelé z veřejného, soukromého i neziskového sektoru z Královéhradeckého kraje
Místo výkonu praxe: sídlo/provozovna/pobočka zaměstnavatele

Organizace praxe:

  • Praktikant vykonává odbornou praxi na základě dohody o provedení práce dle předem stanoveného harmonogramu a v rozsahu předem podrobně popsaném zaměstnavatelem. Dohoda o provedení práce bude uzavírána vždy mezi zaměstnavatelem (poskytovatelem praxe) a absolventem (praktikant).
  • V průběhu praxe může praktikant působit na více pozicích s cílem získat celkový přehled o výrobních postupech a procesech v celé společnosti. Všechny pozice a činnosti s nimi spojené uvede zaměstnavatel v popisu odborné praxe.
  • Každý Zaměstnaný absolvent bude mít svého mentora, který s ním bude sdílet své dovednosti, znalosti i zkušenosti. Vždy tak bude mít možnost se na někoho obrátit a požádat o radu. Mentor zároveň poskytne i zpětnou vazbu, a dá tak možnost zlepšovat se a dosáhnout stanovených cílů.
  • Odborná praxe je finančně ohodnocena. Odpracované hodiny jsou praktikantům každý měsíc proplaceny zaměstnavatelem (poskytovatelem praxe) v předem stanovené výši.
  • Podpora zaměstnavatelům (poskytovatelům praxí) ve formě proplácení mzdových prostředků za praktikanty na odborných praxí v rámci projektu bude poskytována měsíčně, vždy po předložení požadovaných dokladů.

Mentoři:
Zaměstnavatel pověří metodickým vedením praxe osobu (svého zaměstnance), která bude po dobu realizace odborné praxe vykovávat funkci „mentora“. Předpokládaný rozsah práce mentora:

  • 30 hodin mentora na 150 hodin 1 praktikanta
  • 60 hodin mentora na 300 hodin 1 praktikanta

!!! PRAVIDLO: 1 mentor může zároveň metodicky vést maximálně 2 praktikanty.

Mentor vykonává metodický dohled nad praktikantem či praktikanty na základě dohody o provedení práce uzavřené s Královéhradeckým krajem, ve které budou specifikovány jeho povinnosti v průběhu trvání odborné praxe. Čas strávený s praktikanty je mentorům finančně kompenzován.

Certifikát:
Na závěr každý účastník poradenských aktivit obdrží Osvědčení o absolvování odborné praxe, na kterém bude mít uvedeného poskytovatele praxe, místo výkonu praxe, termín a počet hodin praxe.