Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové (dále také jako „CIRI“ nebo „správce“), zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Správce nezřídil funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů je možné získat prostřednictvím e-mail info@cirihk.cz nebo přímo v sídle správce.

Účel zpracování

Účelem zpracování je vytvoření veřejně dostupného katalogu Nabídka sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji. Tento katalog je zveřejněn na těchto webových stránkách a případně distribuován také v tištěné podobě. 

Rozsah zpracování

O zaregistrovaných uživatelích jsou zpracovávány následující údaje:

Jméno uživatele (kontaktní osoby)
E-mail uživatele
Telefonický kontakt uživatele
Subjekt (název společnosti, IČ, adresa, logo, web)
Obor činnosti
Počet zaměstnanců
Charakteristika podniku
Poskytované výrobky a služby
Zda poskytuje náhradní plnění
Zda se jedná o sociální podnik

Základní informace

CIRI je správcem a v některých případech též zpracovatelem osobních údajů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadami uvedenými v čl. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

  • ve vztahu k subjektům údajů jsou zpracovány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“)
  • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný („účelové omezení“)
  • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“)
  • přesné a v případě potřeby aktualizované („přesnost“)
  • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány („omezení uložení“)
  • zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům na jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti jejich zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů a též uplatnit další práva vycházející z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V případě realizace výše uvedených práv ze strany subjektu údajů je třeba zajistit náležitou identifikaci subjektu údajů, který toto právo uplatňuje. Pouze tak lze zaručit, že osobní údaje nebudou poskytnuty osobě neoprávněné.

CIRI odpovídá za zákonné zpracování Vašich osobních údajů. Dozor v oblasti zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informační povinnost

CIRI plní stanovenou informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), prostřednictvím níže zveřejněných záznamů zpracování osobních údajů.